Ploče, 1. lipnja 2021. (Media val) – Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče predstavljen je danas ključnim dionicima, građanima i predstavnicima medija. Riječ je o projektu izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda razdjelnog tipa u naseljima Pločama, Baćini, Peračkom Blatu, Rogotinu i Šarić Struzi, kojem je svrha ponajprije povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i pročišćavanja. Time će se postići smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te poboljšanje kvalitete vodotoka nizvodnih korisnika, kao i očuvanje općih zdravstvenih uvjeta stanovništva te postizanje i održavanje dobrog stanja voda.

Unaprjeđenje vodno-komunalnog sustava

Modernizacija, unaprjeđenje i poboljšanje cjelokupnog sustava vodno-komunalne infrastrukture unaprijedit će život građana Ploča i osigurati infrastrukturu kakvu moderan i napredan grad zaslužuje. „Ovakvi su projekti nužni za podizanje kvalitete života stanovnika grada Ploča jer donose brojne pogodnosti te rješavaju značajna ekološka, okolišna, infrastrukturna i gospodarska pitanja, a sve to u visokom postotku sufinanciranja iz fondova Europske unije, što je uvijek za pohvalu. Ponosan sam na cijelu ekipu koja je uspješno provela dugotrajan, opsežan i zahtjevan proces prijave projekta za sredstva iz europskih fondova koji će našem gradu donijeti višestruke koristi. Adekvatna razina komunalne usluge nužna je za kvalitetan život, stoga je naš cilj da je ostvarimo u svim dijelovima Grada Ploča i vjerujem kako će upravo ovaj projekt ubrzati daljnju pozitivnu transformaciju našeg kraja, čineći ga još ugodnijim mjestom za život“, istaknuo je Mišo Krstičević, gradonačelnik Ploča.

Sufinanciranje iz fondova EU

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče financira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a ukupna je vrijednost projekta 199.275.528,58 kuna bez PDV-a, od čega odobrena sredstva Europske unije iznose 137.594.215,63 kuna. Ostatak iznosa financiraju Izvor Ploče d.o.o., Grad Ploče, Hrvatske vode te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Razdoblje je provedbe od 2017. do 2022. godine.

„Koristim ovu priliku da zahvalim svim zaposlenicima Izvora Ploče, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskim vodama te svim našim ostalim partnerima na velikom trudu koji su uložili u izradu prijavne dokumentacije i sve ostale aktivnosti u okviru pripreme i provedbe ovog projekta. Očuvanje i zaštita voda obveza su svih nas građana Ploča, a ovaj će nam projekt uvelike pomoći u daljnjem osiguravanju pouzdanosti vodoopskrbnog sustava te omogućiti zbrinjavanje otpadnih voda na adekvatniji i ekološki prihvatljiviji način. Osim okolišnih učinaka, važno je istaknuti i kako se ovakvim projektima smanjuju i gubici u vodoopskrbi, što je također važna stavka u održivom upravljanju sustavom“, poručio je Boris Palac, direktor poduzeća Izvor Ploče, korisnika projekta.

Projekt izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Ploče donosi konkretne pogodnosti za stanovnike Ploča i okolnih naselja te doprinosi boljoj kvaliteti površinskih voda, poboljšanju kakvoće vode za kupanje te ukidanju troškova održavanja septičkih jama. Osim toga, projektom se smanjuje emisija CO2 i doprinosi očuvanju ekosustava i biološke raznolikosti.

Korisnik je projekta poduzeće Izvor Ploče d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju koje je usmjereno na djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje i izvođenja priključaka. Za izgradnju mreže sustava odvodnje zaduženo je poduzeće Kamgrad d.o.o., dok izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i podmorskog ispusta vrši zajednica ponuditelja koju čine poduzeća Pomgrad Inženjering d.o.o. i Miab d.o.o. Za nabavu opreme zaduženi su Agra Trgovina d.o.o. i Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova vrši zajednica ponuditelja koju čine poduzeća IDT d.o.o., Prongrad Biro d.o.o. i Aniva Inženjering d.o.o., a za upravljanje projektom zadužena je zajednica ponuditelja koju čine poduzeća Ekonerg d.o.o, BIM Projekt d.o.o. i Subnecto d.o.o.

Projekt je usklađen sa strategijom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kroz Tematski cilj / Prioritetnu os 06 – Zaštita okoliša i održivost resursa, s Investicijskim prioritetom 6ii – Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva. Na taj se način ispunjavaju zahtjevi pravne stečevine Europske unije u području okoliša i zadovoljavaju potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Projekt je usklađen s dvama specifičnim ciljevima, Specifičnim ciljem 6ii1 – Unaprjeđivanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom te Specifičnim ciljem 6ii2 – Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.

Za više informacija o projektu posjetite www.izvorbistrine.hr.