Zagreb, 30. lipnja 2021. (HPB) Hrvatska poštanska banka od 1. srpnja 2021. godine nastavlja snižavati kamatne stope na sve postojeće kredite građana s promjenjivom kamatom. HPB kamate snižava u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa (NRS) za kune od 0,04 p.p. i eure od 0,03 p.p. što korisnicima kredita koji su ugovorili promjenjivu kamatnu stopu donosi smanjenje anuiteta koji dospijevaju od 1. kolovoza 2021. nadalje.

Nacionalne referentne stope koje predstavljaju prosječni trošak financiranja hrvatskog bankarskog sektora kontinuirano se snižavaju. Hrvatska poštanska banka koristi NRS kao parametar za određivanje kamatnih stopa te ih usklađuje dvaput godišnje, u siječnju i srpnju.

Od početka primjene NRS-a 2013. ukupno smanjenje kamatnih stopa iznosi 2,34 p.p. za kredite u kunama i 3,12 p.p. za kredite u eurima te su se u skladu s tim tijekom proteklih osam godina smanjivali anuiteti i olakšavala otplata kreditnih obveza.