Budimpešta/Zagreb, 5. ožujka 2021. (OTP) – Unatoč neočekivanim izazovima uzrokovanim pandemijom, poslovanje OTP grupe se odvijalo bez poteškoća u 2020. godini. Bio je značajan uspjeh nakon prijašnjih akvizicija finalizirati integraciju u Bugarskoj početkom svibnja 2020. te u prosincu u Crnoj Gori. Krajem studenoga dovršena je i prodaja slovačke podružnice. Proces integracije u Srbiji odvija se nesmetano i prema planovima će biti dovršen u drugom kvartalu 2021.

Ukupan volumen stavki usklađenja u 2020. predstavljao je -50,6 milijarda forinti (nakon oporezivanja) u okviru 260 milijardi forinti računovodstvene dobiti, što je značajan porast na godišnjoj razini. U četvrtom kvartalu 2020. volumen stavki usklađenja iznosio je -7,1 milijardu forinti s dvije glavne stavke:

  • +4 milijarde forinti kao utjecaj akvizicija (nakon oporezivanja);
  • -10,8 milijarda forinti očekivanog negativnog utjecaja moratorija na otplatu duga u Mađarskoj i Srbiji (nakon oporezivanja).

Konsolidirana računovodstvena dobit nakon oporezivanja za 2020. godinu premašila je 310 milijardi forinti (-26 % godišnje). Prilagođeni povrat na kapital iznosio je 13 %.

Budući da su rezultati nakon oporezivanja pod snažnim utjecajem volumena ukupnih troškova rizika (188 milijardi forinti uglavnom vezanim uz pandemijsku situaciju), opći trendovi su bolje ilustrirani i jednostavnije usporedivi s baznim razdobljima kroz razvoj operativnog prihoda. U 2020. godini OTP grupa ostvarila je 537,4 milijarde forinti konsolidiranog operativnog prihoda, što pokazuje 5-postotni rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine (-4 % bez akvizicija, prilagođeno deviznim tečajevima). Ukupni prihodi dinamično su rasli (+9 % na godišnjoj razini) s neto prihodima od kamata koji su porasli za 12 % godišnje, dok su neto naknade i provizije rasle sporijim tempom (+4 %), a ostali neto nekamatni prihodi ostali su na istom nivou u usporedbi s prethodnom godinom. Slabiji porast neto naknada i provizija s jedne strane oblikovan je padom poslovne aktivnosti u prvoj polovici godine izazvanim pandemijom, ali i nižim prihodom od naknada za uspješne rezultate u usporedbi s rekordno visokim rezultatom OTP Management fonda 2019. godine u Mađarskoj.

Konsolidirana neto kreditna marža znatno je smanjena (2020: 3,61 %, -50 baznih bodova godišnje) iz nekoliko razloga: s jedne strane, okruženje kamatnih stopa znatno je opalo u nekoliko zemalja (Rusija, Ukrajina, Rumunjska, Srbija). Nadalje, nove podružnice konsolidirane u OTP grupu uglavnom su poslovale s nižim maržama od grupe u cjelini. Također, kao nuspojava pandemije, pala je potražnja za potrošačkim kreditima s većom maržom, dok se konkurencija pojačala. To je samo djelomično nadoknađeno pozitivnim učinkom kretanja deviznih stopa povezanim sa slabijim tečajem forinte.  Godišnji neto prihod od kamata prilagođen za utjecaj akvizicija povećao se za 2 % u odnosu na prošlu godinu (prilagođen deviznom tečaju), zbog većih volumena kredita.

Osim u Moldaviji, godišnja prilagođena dobit smanjena je u cijeloj grupi. Od prilagođene godišnje dobiti doprinos operacija izvan Mađarske pao je s 46 % na 41 %. Prilagođena operativna dobit za četvrti kvartal dosegla je 78,6 milijardi forinti; samo su crnogorska i moldavska podružnica, kao i OTP Management fond uspjeli poboljšati kvartalnu dobit nakon oporezivanja. Za ostatak grupe, izuzev kvartalne neto dobiti OTP Core koja je niža zbog većih rezervacija; u Mađarskoj su viši sezonski operativni troškovi utjecali na dobit četvrtog kvartala.

Od prilagođene dobiti, doprinos inozemnih operacija u četvrtom se kvartalu spustio na 21 %, jer su hrvatske, srpske i rumunjske podružnice poslovale u crvenom.   

U četvrtom kvartalu OTP grupa ostvarila je operativni prihod od 140 milijardi forinti, praktično nepromjenjivo na godišnjoj razini. Kvartalni porast ukupnog prihoda za 4 % u velikoj je mjeri oblikovan povećanim prihodom od naknada i provizija (+12 % ) uz 7,3 milijarde forinti naknada za uspješno poslovanje rezerviranih na kraju godine u OTP Management fondu, ali i sezonski jakom poslovnom aktivnošću.

Kvartalni neto prihod od kamata povećao se za 1 %. Ostali neto nekamatni prihod porastao je za 10 % u odnosu na isto razdoblje lani, a oblikovali su ga OTP Core (bolja devizna usklađena dobit) i druge mađarske podružnice. Operativni troškovi porasli su za 8 % u odnosu na isto razdoblje, uz povećanje svih troškovnih linija.

Nakon povećanja od 3 % u trećem kvartalu, devizno usklađen kreditni portfelj (stupanj 1 + 2) rastao je sličnim tempom u četvrtom kvartalu, usklađen za prodaju slovačke podružnice. Kao rezultat, u 2020. rast organskog volumena kredita iznosio je 9 % (+1.129 milijarda forinti). Završno stanje nije sadržavalo slovačke volumene kredita (koji su na kraju 2019. godine iznosili 405 milijardi forinti) jer je banka prodana u studenom 2020. Osim ruskih volumena kredita, gdje je godišnji pad premašio 10 %, uz marginalni pad slovenskog portfelja, ostale članice grupe zabilježile su rast. Od članica grupe najznačajnije rezultate u stopi organskog rasta kredita bilježile su Mađarska (+17 %), Srbija (+16 %), Rumunjska (+13 %) i Ukrajina (+11 %). U Mađarskoj je izvrsna dinamika volumena praćena poboljšanjem tržišnog udjela u većini kategorija kredita. Kao rezultat sezonskog snažnog učinka četvrtog kvartala, volumen kredita u Rusiji, koji je pretrpio značajan pad u prethodnim kvartalima, pao je za 11 % u 2020. godini.

Što se tiče glavnih kategorija kredita u 2020. godini, devizno usklađeni volumen mikro i malih poduzeća za stupanj 1 i 2 organski je najbrže napredovao na godišnjoj razini (+11 %), nakon čega slijede stambeni krediti (+10  %), potrošački krediti (+9  %) i portfelj velikih poslovnih klijenata (+8  %). Što se tiče kretanja u četvrtom kvartalu, od glavnih operacija volumen kredita u Rusiji porastao je za 9 %, u Ukrajini za 8  %, dok su volumeni u Mađarskoj i Srbiji porasli za 4, odnosno 3 %.

Kvaliteta konsolidiranog kreditnog portfelja, dijelom zbog postojećeg ili produženog moratorija na otplatu, ostala je stabilna u četvrtom kvartalu: rast volumena DPD90+ (prilagođen deviznom tečaju i učinku prodaje i otpisa, kao i revalorizaciji potraživanja od faktoringa u Mađarskoj) značajno je usporio, a u četvrtom kvartalu se čak i smanjio (u milijardama forinti: 1Q: +27, 2Q: +56, 3Q: +5, 4Q: -3). Konsolidirani omjer DPD90+ smanjio se ispod 4 % (4Q: 3,8 %, -0,3 postotnih poena kvartalno). Izloženost u stupnjevima 1 + 2 (13.544 milijarde forinti) činile su 94,3 % ukupnih bruto kredita. Unutar toga krediti stupnja 1 su predstavljali 80,4 % ukupnih bruto kredita, a omjer stupnja 2 bio je 13,9 %. Omjer stupnja 3 prema MSFI-u 9 bio je 5,7 % na kraju četvrtog kvartala (+7 baznih bodova kvartalno, -22 bazna boda godišnje). Vlastita pokrivenost izloženosti u stupnjevima 1, 2 i 3 iznosila je 1,0 %, 10,4 % i 62,3 %.

Devizno usklađen depozitni portfelj porastao je za 4 % kvartalno i za 10 % godišnje u istom razdoblju. Takav godišnji porast odrazio se na porast depozitnog volumena za više od 2.000 milijarda forinti (usklađeno za slovački volumenu depozita). Od glavnih operacija, ukrajinska, rumunjska, mađarska, slovenska i srpska podružnice zabilježile su dvoznamenkasti porast volumena. Konsolidirani neto omjer kredita i depozita smanjio se na 76 % kvartalno.

Na kraju četvrtog kvartala 2020. godine bruto rezerve operativne likvidnosti grupe bile su ekvivalentne 8,9 milijarda eura (+ 1,7 milijarda eura kvartalno).

Na kraju prosinca 2020. konsolidirani omjer temeljnog kapitala Tier 1 prema MSFI-u iznosio je 15,4 %. Ovaj omjer jednak je omjeru Tier 1.