Zagreb, 10. travnja 2020. (Predstavništvo EK) – Europska komicija odoborila je hrvatske programe u vrijednosti od milijardu eura koji će omogućiti poduzećima u Hrvatskoj dovoljnu likvidnost da u ovim teškim vremenima, uslijed globalne pandemije koronavirusa, nastave s poslovanjem. Jedan od tih programa javnih potpora bit će u obliku beskamatnih zajmova, a drugom su zajmovi sa subvencioniranim kamatnim stopama. 10/04/2020

Europska komisija odobrila je dva hrvatska programa za potporu hrvatskom gospodarstvu zbog posljedica pandemije koronavirusa. Programi su odobreni na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore, koji je Komisija donijela 19. ožujka 2020., kako je izmijenjen 3. travnja 2020.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Ovi hrvatski programi u vrijednosti od milijardu eura omogućit će Hrvatskoj da beskamatnim zajmovima ili zajmovima s vrlo niskom kamatnom stopom pomogne poduzećima koja su najviše pogođena posljedicama pandemije koronavirusa. Poduzećima će to omogućiti dovoljnu likvidnost da u ovim teškim vremenima nastave s poslovanjem. I dalje blisko surađujemo s državama članicama kako bismo pronašli izvediva rješenja za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima EU-a.

Hrvatske mjere potpore

Hrvatska je obavijestila Komisiju o dva programa na temelju Privremenog okvira za koje je ukupno predviđeno milijardu eura za potporu poduzećima pogođenima posljedicama pandemije koronavirusa.

U jednom od tih programa javna potpora bit će u obliku beskamatnih zajmova, a u drugom u obliku zajmova sa subvencioniranim kamatnim stopama.

Svrha je tih programa omogućiti likvidnost onih poduzeća koja su najteže pogođena gospodarskim posljedicama pandemije koronavirusa.

Komisija je utvrdila da su te hrvatske mjere u skladu s uvjetima iz Privremenog okvira. Konkretno, beskamatni zajmovi ne prelaze nominalnu vrijednost od 800.000 eura po poduzeću, kako je predviđeno u Privremenom okviru, a subvencionirani zajmovi imaju ograničen iznos, rok dospijeća i kamatne stope. Uključene su i zaštitne mjere kako bi se potpora doista upućivala korisnicima kojima je potrebna.

Komisija je stoga zaključila da su te hrvatske mjere potrebne, primjerene i razmjerne za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru.

Na temelju toga Komisija je odobrila hrvatske mjere prema pravilima EU-a o državnim potporama.
 
Kontekst

Europska komisija donijela je Privremeni okvir koji državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo tijekom pandemije koronavirusa. U Privremenom okviru, kako je izmijenjen 3. travnja 2020., predviđene su sljedeće vrste potpore koje države članice mogu dodijeliti:

  1. izravna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne porezne olakšice i predujmovi u iznosu do 100 000 eura za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 120 000 eura za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture i 800 000 eura za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima kako bi se financirale njihove hitne potrebe za likvidnošću. Države članice mogu, do nominalne vrijednosti od 800 000 eura po poduzeću, dati i beskamatne zajmove ili jamstva za zajmove koja pokrivaju 100 % rizika, osim u primarnom poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva i akvakulture, u kojima se primjenjuju ograničenja od 100.000 eura odnosno 120.000 eura po poduzeću;
  2. državna jamstva za kreditiranje poduzeća kako bi osigurale da banke nastave odobravati kredite klijentima kojima su potrebni. Ta državna jamstva mogu obuhvaćati do 90 % rizika zajmova kako bi se poduzećima olakšalo da ispune trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
  3. subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora s povoljnim kamatnim stopama; Ti će zajmovi poduzećima pomoći da ispune trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja.
  4. zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: takva potpora smatra se izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru;
  5. javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj državi privremeno nedostupno pokriće za utržive rizike;
  6. potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa radi rješavanja aktualne zdravstvene krize u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica. Za prekogranične projekte u kojima sudjeluje više od jedne države članice mogu se dodijeliti dodatna sredstva;
  7. potpora za izgradnju i nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj i testiranje proizvoda (uključujući cjepiva, respiratore i zaštitnu odjeću) korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, do prve industrijske primjene. To može biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
  8. potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
  9. ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje za sektore, regije ili vrste poduzeća najteže pogođene pandemijom;
  10. ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika poduzeća u najteže pogođenim sektorima ili regijama, koja bi inače morala otpuštati zaposlenike.

Privremeni okvir državama članicama omogućuje da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam koji prekoračuju pragove navedene u okviru. Omogućuje im i da kombiniraju sve mjere potpore dodijeljene na temelju Privremenog okvira s postojećim mogućnostima dodjele „de minimis” potpore poduzeću u iznosu do 25 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 30 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture te 200 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima. Države članice moraju se obvezati da će izbjegavati nepotrebnu kumulaciju mjera potpore za ista poduzeća kako bi potpora bila ograničena na njihove stvarne potrebe.

Osim toga, Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama. Komisija je 13. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju covida-19, u kojoj su utvrđene te mogućnosti. Primjerice, države članice mogu donijeti općenite mjere u korist poduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada sa skraćenim radnim vremenom u svim sektorima) koje su izvan područja primjene pravilâ o državnim potporama. Poduzećima mogu dodijeliti i naknadu za pretrpljenu štetu koja je uzrokovana i izravno prouzročena pandemijom koronavirusa.

Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja prosinca 2020. Komisija će, radi pravne sigurnosti, prije tog datuma procijeniti treba li produljiti rok primjene okvira.
 
Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.56957 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije o tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenima na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama State Aid Weekly e-News.