ZAGREB, 20. siječnja 2022. (GIA) – Nakon provedenog redovitog nadzora, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donijela je rješenje kojim se društvu PBZ CROATIA OSIGURANJE za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (Društvo), u dijelu poslovanja koji se odnosi na investicijski proces i ulaganje imovine mirovinskih fondova izriču mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, kao i preporuke za poboljšanje u tom segmentu poslovanja

Hanfa je uočila da je Društvo u nadziranom razdoblju, prilikom određivanje strategije ulaganja za fondove pod svojim upravljanjem, strategiju ulaganja po klasama i podklasama imovine donosilo u širokom rasponu. Raspone ciljanih udjela klasa i podklasa imovine je potrebno odrediti dovoljno precizno i specifično kako bi predstavljali osnovu za određenje profila rizičnosti pojedinog fonda.

Iako je Društvo prilikom donošenja strategije ulaganja za 2020. godinu već postupilo na način da je suzilo raspone ciljanih udjela po klasama i podklasama imovine u odnosu na 2019. godinu, uočeno je da su oni još uvijek nisu dovoljno precizno određeni. Stoga je Hanfa smatrala potrebnim naložiti Društvu da prilikom određivanja strategije ulaganja za fondove pod svojim upravljanjem utvrdi jasnije i preciznije raspone ciljanih udjela za klase i podklase imovine, pritom vodeći računa da osnovna strategija ulaganja bude u skladu s proklamiranim profilom rizičnosti pojedinog fonda.

Nadzorom procesa donošenja pojedinačnih odluka o ulaganju u inozemne dionice uočena je potreba da takva ulaganja budu potpunije obrazložena i pojašnjena te da se prilože i dokumentiraju odgovarajuće, detaljnije interne analize i razlozi koji su poslužili pri odabiru pojedinih izdavatelja. Društvo je uspostavilo mehanizme kontinuiranog praćenja i upozorenja kod pojedinačnih ulaganja kojima provodi i dokumentira postupanja u investicijskom procesu, no potrebno je da isti obuhvate sva relevantna i ključna postupanja, a naročito ona koja su utjecala na donošenje odluke o ulaganju i praćenje pojedinačnih ulaganja.

Društvu je također preporučeno da prilikom donošenja odluka o kupnji jasnije definira ciljeve ulaganja i ostvarivanja ciljeva ulaganja te prilikom donošenja odluke o prodaji pojedine dionice ujednači dokumentiranost ostvarenja/neostvarenja zadanih ciljeva radi ujednačavanja postupanja u praksi i transparentnog praćenja ulaganja i ostvarenja ciljeva ulaganja te da internim aktima propiše postupanje kod definiranja ciljeva ulaganja u dionice.

Što se tiče postupaka rješavanja pritužbi članova, uočeno je da Društvo ima angažiran pristup pritužbama članova, te je  u praksi uspostavilo određene afirmativne i kvalitetne mehanizme procesa rješavanja pritužbi članova. Potrebne dorade u tom dijelu odnose se na korekcije internog akta koji uređuje postupanje s pritužbama.

Društvo PBZ Croatia osiguranje ima više od 400 tisuća članova, a imovina obveznih mirovinskih fondova pod  upravljanjem iznosi gotovo 23,5 milijardi kuna.

Izvor: Hanfa

Objavljeno 20. siječnja 2022. Sva prava pridržana PoslovniFM.