Zagreb, 10. listopada 2022. (GIA) – U 2021. godini 144.259 poduzetnika, obveznika poreza na dobit, bez financijskih institucija, zapošljavalo je 964.742 radnika za koje su iskazali troškove osoblja u iznosu od 113,4 milijarde kuna, što je 8,8% više u odnosu na 2020. godinu.

Udio troškova osoblja u poslovnim rashodima iznosio je 13,9 %, a u ukupnim rashodima 13,6 %. Prema iskazanim troškovima za neto plaće i nadnice, zaposlenima kod poduzetnika obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 6.350 kuna, što je nominalno 6,1 % više nego 2020. godine. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret poslodavca u 2021. godini iznosila je 8.548 kuna (BRUTO I), a prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom na teret radnika iznosila je 9.791 kunu (BRUTO II), objavila je Fina.

Troškovi osoblja kod poduzetnika Hrvatske u 2021. godini (iznosi u kunama)

Troškovi2020.2021.Indeks
Neto plaće i nadnice66.981.081.88673.517.474.512109,8
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća23.984.271.12325.446.360.154106,1
Doprinosi na plaće13.215.885.07914.390.430.610108,9
Troškovi osoblja 104.181.238.088113.354.265.256108,8

Udio troškova za neto plaće i nadnice, troškova poreza i doprinosa iz plaća te doprinosa na plaće u ukupnim troškovima osoblja poduzetnika u RH u 2021. godini (iznosi u kunama, udjeli u %)

TroškoviIznosUdio
Neto plaće i nadnice73.517.474.51264,9
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća25.446.360.15422,4
Doprinosi na plaće14.390.430.61012,7
Troškovi osoblja 113.354.265.256100,0

Troškove osoblja čine: neto plaće i nadnice, troškovi poreza i doprinosa iz plaća te doprinosi na plaće. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća uključuju: doprinose za mirovinsko osiguranje po stopi od 20%, porez i prirez, a doprinos na plaće odnosi se na obavezno zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%.

Najveći udio u ukupnim troškovima osoblja očekivano pripada troškovima neto plaća i nadnica (64,9%), troškovi poreza i doprinosa iz plaća čine 22,4% ukupnih troškova osoblja, a najmanji udio imaju doprinosi na plaće (12,7%).

Osim troškova osoblja koji se odnose na redovna primanja zaposlenika, troškove rada čine:

  • izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost
  • izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa
  • troškovi agencijskih radnika
  • naknade članovima uprave te
  • nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi.

U GFI-u za 2021. godinu poduzetnici su troškove rada iskazali u ukupnom iznosu od 16,5 milijardi kuna, što predstavlja 2,02 % udjela u poslovnim rashodima, što je 0,05 % više u odnosu na prethodnu, 2020. godinu.

Troškovi rada kod poduzetnika Hrvatske u 2021. godini (iznosi u kunama)

Od ukupno 16,5 milijardi kuna troškova koje poslodavci izdvajaju za zaposlenike, najveći udio (80,4%) odnosi se na naknade troškova, darove i potpore zaposlenicima i primitke u naravi koji su u 2021. godini, u odnosu na 2020., povećani za 20,1% i iznosili su 13,3 milijarde kuna. Od toga, na otpremnine se odnosi 667,3 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 11,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Izvor: Fina Foto: pixabay

Objavljeno 10. listopada 2022.