Zagreb/Koprivnica, 3. veljače 2021. (Podravka) – Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, Nadzorni odbor Podravke obavještava da je dana 3. veljače 2021. održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj je donesena odluka o imenovanju predsjednice Uprave PODRAVKE d.d.

Za predsjednicu Uprave PODRAVKE d.d. imenovana je dr.sc.Martina Dalić, OIB:93233163619, iz Zagreba, Dobri dol 48B.

Mandat imenovane predsjednice Uprave PODRAVKE d.d. počinje teći s danom 4. veljače 2021. i traje do 23. veljače 2022. godine.

Foto: Lider