ZAGREB, 11. ožujka 2020. (Hanfa) – Članovima mirovinskih fondova drugog stupa uplaćeno je početkom svibnja 57.585.662,58 kuna ranije zaračunate naknade za upravljanje, čime je smanjen stvarni iznos naplaćene naknade.

Izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. godine predviđeno je da mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom mora na račun Središnjeg registra osiguranika (REGOS) vratiti određeni postotak više naplaćene naknade za upravljanje iz prošle godine, a taj se iznos onda raspodjeljuje na sve obvezne mirovinske fondove, razmjerno njihovoj veličini.

REGOS najkasnije do 5. svibnja svake kalendarske godine preraspodjeljuje navedeni iznos na sve mirovinske fondove, a što je ove godine po prvi puta provedeno, za više naplaćenu upravljačku naknadu u 2019. godini.

Mirovinsko društvo ima pravo na iznos naknade za upravljanje u iznosu od 20 posto ukupno naplaćenog iznosa naknade za upravljanje od strane svih mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini. Ukoliko društvo tijekom godišnjeg obračunskog razdoblja naplati naknadu za upravljanje koja čini više od tih 20 posto ono je dužno najkasnije do 30. travnja iduće kalendarske godine 55 posto tako više naplaćenog iznosa uplatiti na račun REGOS-a, a kako bi se izvršila preraspodjela sredstava.

REGOS će zaprimljeni iznos do najkasnije 5. svibnja rasporediti na sve mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj, razmjerno njihovoj veličini, promatranoj prema neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda na dan raspodjele sredstava.

U skladu s gore navedenim, te prema izračunima za 2019. godinu, Erste mirovinsko društvo  i PBZ CO mirovinsko društvo nisu bili u obvezi uplatiti višak upravljačke naknade, dok su AZ i Raiffeisen mirovinsko društvo imali tu obvezu i to AZ u iznosu od 36.144.396,76 kuna i Raiffeisen mirovinsko društvo u iznosu od 21.441.265,82 kune, što je ukupan iznos od 57.585.662,58 kune.

Hanfa je 5. svibnja 2020. REGOS-u dostavila neto vrijednosti imovine obveznih mirovinskih fondova, a on je istoga dana napravio preraspodjelu tih sredstava u sve obvezne mirovinske fondove (kategorija A, B i C), razmjerno njihovoj veličini, čime je u potpunosti izvršena propisana zakonska obaveza za 2019. godinu.

Zbog promjene zakona izmijenjeni brojni pravilnici koji reguliraju rad mirovinskih fondova

Zbog izmjena Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je tijekom i krajem prošle godine donijela/izmijenila niz pravilnika koji pobliže reguliraju rad i poslovanje mirovinskih fondova.

U nastavku su navedene najznačajnije novosti koje su pritom donesene, a koje se odnose na industriju od 108,6 milijardi kuna neto imovine obveznih mirovinskih fondova (kraj ožujka 2020.) s više od dva milijuna članova i 5,9 milijardi kuna neto imovine dobrovoljnih mirovinskih fondova s oko 370 tisuća članova.

OBVEZNI MIROVINSKI FONDOVI

 1. Informiranje članova:

Novosti o informativnom prospektu – sažeta i informativna tablica na početku dokumenta

Mirovinska društva su obvezna najkasnije do 30. travnja svake godine izdati informativni prospekt obveznog mirovinskog fonda u kojem će dati najbitnije informacije o poslovanju fonda u protekloj kalendarskoj godini. Mirovinsko društvo putem informativnog prospekta članovima i potencijalnim članovima daje cjelovite, točne i objektivne informacije o poslovanju mirovinskog fonda i mirovinskog društva u protekloj  godini što omogućava članu ili potencijalnom članu donošenje informirane odluke o članstvu ili prestanku članstva u obveznom mirovinskom fondu. Hanfa je kroz svoje nadzorne prakse uočila, budući da je zakonski detaljno propisan sadržaj ovog dokumenta, da se radi o dugačkom dokumentu koji je često puta napisan uz korištenje stručnih izraza te u kojem podaci nisu uvijek pregledno strukturirani, a zbog čega je vjerojatno da ga članovi ne čitaju.

Stoga je Hanfa s ciljem poboljšanja informativnog prospekta, donijela novi Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova u kojem je propisala ujednačenu strukturu prikaza podataka kako bi se osiguralo da informativni prospekt  bude što jednostavniji za čitanje i razumijevanje, te  da je usredotočen na bitne informacije koje članu trebaju.

U tom smislu najveću novost predstavlja uvođenje pregledne tablice na početku informativnog prospekta u kojoj će se dati  najvažniji  podaci za članove, a koji uključuju podatke o naknadama i troškovima, ciljevima ulaganja i ciljanoj strukturi portfelja mirovinskog fonda, kratki pregled alokacije imovine mirovinskog fonda uz kratki popis ulaganja imovine mirovinskog fonda u infrastrukturne projekte i vlasničke vrijednosne papire čiji je udio u izdanju veći od 10 posto, podatke o profilu rizičnosti i izloženost rizicima te o povijesnim prinosima fonda.

Novosti kod procjene uspješnosti ulaganja u dionice – određene referentne vrijednosti za ocjenu uspješnosti ulaganja

Zakonskim izmjenama je uvedena obveza korištenja referentne vrijednosti (eng. benchmark) s kojom će se uspoređivati uspješnost ulaganja dioničkog dijela portfelja obveznog mirovinskog fonda. Mirovinsko društvo odabire referentnu vrijednost s kojom će uspoređivati uspješnost ulaganja imovine fonda u dionice odnosno svoju investicijsku strategiju kako bi se procijenilo jesu li ostvareni bolji ili lošiji rezultati od odabrane referentne točke.

Referentna vrijednost predstavlja vrijednost koja bi se postigla korištenjem tzv. pasivne strategije ulaganja u određenu klasu imovine te omogućava usporedbu s uspješnošću ulaganja pojedinog fonda u određenu klasu imovine. S obzirom da je zakonom propisana obveza mirovinskog društva da u informativnom prospektu naznači i obrazloži međusobna odstupanja ovih prinosa, članovima je ovime omogućeno da jednostavnije prate kako mirovinsko društvo upravlja  određenim dijelom portfelja mirovinskog fonda.  

Stoga je Hanfa  donijela Smjernice o referentnim vrijednostima koje koriste mirovinska društva kod ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire u kojima je navela prihvatljive referentne vrijednosti koje mirovinska društva smiju koristiti. Osim toga, propisala je podatke koji se moraju javno objaviti u informativnom prospektu, u vezi s odstupanjem prinosa od prinosa referentne vrijednosti, te na koji način se isti moraju objaviti, a sve s ciljem povećanja transparentnosti prema članovima i potencijalnim članovima fonda.

 • Upravljanje imovinom mirovinskih fondova:

Novosti vezane za mogućnost ulaganja imovine obveznih mirovinskih fondova u tzv. start-upove – donesene smjernice o sustavima za prikupljanje kapitala koje priznaje Hanfa

Zakonskim izmjenama je uvedena nova klasa imovine u koju je dozvoljeno ulagati imovinu obveznog mirovinskog fonda. Konkretno, radi se o ulaganju u mala i srednja poduzeća, osobito inovativna i tzv. start-up poduzeća koja su u početnim fazama poslovanja, a u koje se ulaže putem uređenih sustava za prikupljanje kapitala. Ulaganjem u ovu, novu klasu imovine mirovinska društva imaju mogućnost ostvariti prinose za svoje članove, dok se s druge strane potiče tržište start-upova, posebice malih i srednjih poduzeća, što može omogućiti snažniji razvoj gospodarstva Republike Hrvatske.

S obzirom da ulaganje u ovakva poduzeća uključuje specifične rizike, Hanfa je donijela Smjernice o uređenim sustavima za prikupljanje kapitala u kojima je navela sustave za prikupljanje kapitala koje priznaje.

Novosti vezane za procjenu i praćenje likvidnosti imovine mirovinskog fonda – veća pozornost na održavanje likvidnosti fonda

Od provođenja mirovinske reforme 2002. godine sredstva u obveznim mirovinskim fondovima su se uglavnom akumulirala, a u skoroj budućnosti započet će veće isplate iz fondova, s obzirom da će sve veći broj članova ostvariti pravo na odlazak u mirovinu.

Stoga je Hanfa prilikom izmjena većeg broja pravilnika fokus stavila na obvezu unaprjeđenja sustava upravljanja likvidnošću mirovinskih fondova, a kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost značajnijeg pada vrijednosti obračunske jedinice u slučaju povećanih potreba za likvidnošću.

Izmijenjen je veći broja pravilnika u koje su ugrađene  odredbe u vezi s upravljanjem  rizikom likvidnosti i to:

 • Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,
 • Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda,
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda,
 • Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (uz koji je pripremila i Uputu za popunjavanje nadzornog izvještaja o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznog mirovinskog fonda) i
 • Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova.

Spomenutim pravilnicima je uveden niz novih obveza kojim je mirovinsko društvo dužno:

 • prilikom ulaganja imovine fonda u prenosive vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i udjele investicijskog fonda kojim se trguje na uređenom tržištu voditi računa o njihovoj likvidnosti i utjecaju na ukupnu likvidnost portfelja fonda (procjena njihove utrživosti u primjerenom roku bez ostvarivanja značajnijih gubitaka za imovinu mirovinskog fonda);
 • periodično procjenjivati  nalazi li se u portfelju fonda dovoljno likvidne imovine kako bi u svakom trenutku moglo izvršite isplate temeljem prestanka članstva u fondu te istovremeno voditi računa  da je likvidnost imovine usklađena s obvezama fonda (s obzirom na provođenje strategije ulaganja imovine fonda, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina iz fonda);
 • provoditi stres testove koji omogućavaju procjenu otpornosti likvidnosti fonda na iznimne okolnosti i ostale relevantne rizike te o rezultatima provedenih testiranja obavještavati Hanfu;
 • uvažavajući buduće obveze mirovinskog fonda propisati i,  najmanje kvartalno, revidirati minimalan udio likvidne imovine koji je društvo dužno održavati u portfelju mirovinskog fonda;
 • najmanje dva puta godišnje Hanfi dostavljati novi nadzorni izvještaj – izvještaj o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja;
 • održavati  mrežnu stranicu mirovinskog društva koja ubuduće  mora sadržavati dodatne podatke o udjelu imovine mirovinskog fonda koje, prema internoj procjeni društva, nije moguće utržiti u roku od godinu dana, sa stanjem na dan 30. lipnja  i 31. prosinca  kalendarske godine.

Novosti o upravljanju sukobima interesa – detaljnije razrađeni kriteriji o sukobu interesa

Mirovinsko društvo prilikom donošenja odluka o ulaganju imovine mirovinskog fonda uvijek mora djelovati u najboljem interesu članova mirovinskog fonda i staviti njihove interese ispred svojih. Do sukoba interesa može doći kada mirovinsko društvo ima zaseban interes koji može biti u suprotnosti s interesom članova fonda.

Zakonskim izmjenama koje su stupile na snagu 2019. godine  detaljnije su propisani kriteriji za prepoznavanje sukoba interesa, a Hanfa je dodatnim izmjenama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima detaljnije definirala kriterije koje mirovinsko društvo odnosno osoba unutar mirovinskog društva mora uzeti u obzir prilikom odlučivanja o nekom činjenju ili nečinjenju koje može rezultirati sukobom interesa, i to:

 • je li radnja koja je predmet odlučivanja u najboljem interesu članova mirovinskog fonda
 • je li odluka donesena s pažnjom dobrog stručnjaka odnosno savjesno i pošteno te u skladu s pravilnima struke
 • je li radnja koja je predmet odlučivanja usklađena s dugoročnom strategijom ulaganja mirovinskog fonda, kako se radnja uklapa u takvu strategiju, te postoji li drugi interes za mirovinsko društvo ili njegove povezane osobe kod poduzimanja takve radnje.

Uz to,  Hanfa je u prošloj godini donijela Smjernice kojima se dodatno opisuju situacije koje se smatraju sukobom interesa, a u kojima je navela konkretne primjere u kojima postoji mogućnost nastanka sukoba interesa. Tako su kao neke od situacija  prepoznate one u kojima vlasnik mirovinskog društva ima interes da se imovina mirovinskog fonda uloži u određenu imovinu ili da se sredstva ulože  na način kojim će se osigurati veći kratkoročni prinos, što može biti u sukobu s dugoročnim interesima članova i drugo.

Novosti vezane uz mogućnost ulaganja u financijske izvedenice – omogućena jednostavnija zaštita imovine fonda

Hanfa je izmjenama pravilnika  detaljnije propisala ulaganja imovine mirovinskog fonda u financijske izvedenice, na način koji će omogućiti jednostavniju zaštitu  imovine fonda. S obzirom na trenutačno okruženje niskih kamatnih stopa, Hanfa je izmjenama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda mirovinskim društvima omogućilada lakše zaštite vrijednost imovine mirovinskih fondova za slučaj pada prinosa na državne obveznice.

Novosti vezane za raspored osiguranika koji nisu samostalno izabrali obvezni mirovinski fond – dvije petine neodlučnih u najuspješniji fond kategorije A

Značajna zakonska izmjena se odnosi i na novi način rasporeda osiguranika koji prilikom prvog zaposlenja u roku od mjesec dana sami ne odaberu obvezni mirovinski fond. Ranije je Središnji registar osiguranika (REGOS) takve osiguranike raspoređivao u fondove B kategorije, dok ih od 1. listopada 2019. raspoređuje u fondove kategorije A.

Sam postupak rasporeda osiguranika Hanfa je detaljnije propisala u Pravilniku o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova, čije izmjene i dopune je donijela u 2019. godini, na način da svako mirovinsko društvo (od njih ukupno četiri koja posluju u Republici Hrvatskoj) dobiva 1/5 novih osiguranika, a ono mirovinsko društvo koje je u protekloj godini ostvarilo najveći prinos prilagođen rizikom dobiva preostalu 1/5 osiguranika.

U skladu s novim odredbama pravilnika, Hanfa će do 15. siječnja svake godine odrediti za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova mirovinsko društvo koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u protekloj godini.

Tako je Hanfa početkom godine na svojim internetskim stranicama objavila informaciju o mirovinskom društvu koje je za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2019. godini:

·         za mirovinski fond kategorije A najveći prinos prilagođen rizikom ostvarilo je mirovinsko društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,

·         za mirovinski fond kategorije B najveći prinos prilagođen rizikom ostvarilo je mirovinsko društvo ERSTE d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,

·         za mirovinski fond kategorije C najveći prinos prilagođen rizikom ostvarilo je mirovinsko društvo Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

c)    Naknade koje mirovinsko društvo može zaračunati

Novosti vezane za postupanje s više naplaćenim iznosom naknade za upravljanje – do 5. svibnja kalendarske godine raspodjela više naplaćenih naknada za upravljanje

Zakonskim izmjenama predviđeno je da mirovinsko društvo mora vratiti određeni postotak naplaćene naknade za upravljanje u protekloj kalendarskoj godini, te da se taj iznos raspoređuje u mirovinske fondove razmjerno njihovo veličini.

Hanfa je izmjenama naprijed spomenutog Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova, propisala postupak utvrđivanja osnovice za utvrđivanje više naplaćenog iznosa naknade za upravljanje, kao i hodogram uplate više naplaćenog iznosa na odgovarajući uplatni račun REGOS-a za ona društva koja će imati takvu obvezu. REGOS će nakon 30. travnja, a najkasnije 5. svibnja svake kalendarske godine više naplaćeni iznos naknade za upravljanje raspodijeliti na mirovinske fondove.

DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI

 1. Informiranje članova:

Novosti o boljem informiranju člana prilikom odlaska u mirovinu iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – u roku tri dana potrebno dostaviti opcije isplate članu fonda

S obzirom na to da je, prilikom odlaska u mirovinu članu koji je ostvario to pravo na raspolaganju više različitih modela isplate mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog fonda Hanfa je unaprijedila Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda. Time će se članu dobrovoljnog mirovinskog fonda olakšati snalaženje između  mogućnosti koje su mu na raspolaganju te ga se bolje upoznati  s pravima i konkretnim iznosima mirovine.  

Član fonda može ostvariti pravo na mirovinu iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja najranije s navršenih 55 godina života, podnošenjem zahtjeva mirovinskom društvu. Iznimno, članovi koji su sklopili ugovor o članstvu do 31. prosinca 2018. godine mogu ostvariti pravo na mirovinu s navršenih 50 godina, osim ako nije drugačije ugovoreno ugovorom.

Mirovinsko društvo sada ima obvezu da u roku od tri radna dana od zaprimanja spomenutog zahtjeva članu dostavi:

 • prikaz svih opcija isplate mirovine
 • za opciju isplate putem mirovinskog društva, osim općih informacija o mogućnostima i povezanim troškovima, članu se moraju dostaviti i informativni izračuni mirovine prilagođeni tom članu kao i s time povezani troškovi, kako bi član pravovremeno mogao donijeti informiranu odluku o načinu isplate mirovine. Izračuni pritom  moraju sadržavati podatke o nepovoljnom, neutralnom i najboljem mogućem scenariju, prikazane na jasan i nedvosmislen način , a trebaju se temeljiti na razumnim i opreznim pretpostavkama o budućim tržišnim uvjetima i kretanjima cijena te moraju biti popraćene izjavom o odricanju od odgovornosti u kojoj se navodi da scenariji ne predstavljaju previđanja onoga što bi se moglo dogoditi.
 • Prodajni zastupnici mirovinskog društva – jasnije definirani poslovi ponude mirovinskih programa

Novosti vezane za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

Hanfa je u 2019. godini napravila izmjene Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje kojima su sada jasnije definirani poslovi ponude mirovinskih programa (koje nude treće osobe za račun mirovinskog društva) na način da uključuju ponudu brošura ili sličnog informativnog odnosno marketinškog materijala mirovinskog društva, prikupljanje zahtjeva za sklapanjem ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda i njegovo prosljeđivanje mirovinskom društvu.

Osim toga, izmjenama pravilnika propisano je i koji se sve podaci moraju dati budućem korisniku mirovine dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, što uključuje dostavu prospekta, statuta i ključnih podataka za članove fonda, prikaz svih  opcija isplate mirovine putem mirovinskog društva te opće informacije o drugim opcijama isplate mirovine, informativne izračune mirovine prilagođene konkretnom korisniku mirovine kao i druge relevantne informacije koje su mu potrebne za razumijevanje ponude i donošenje informirane odluke o sklapanju ugovora o uvjetima isplate mirovine putem fonda.