ZAGREB, 24. travnja 2020. (Hanfa) – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) nastavlja provoditi sve potrebne aktivnosti nadzora i proaktivnog pristupa kako bi društva za osiguranje nastavila održavati kontinuitet poslovanja u svim ključnim poslovnim procesima te je stoga nastavno na već izdane preporuke izdala i dodatne preporuke društvima za osiguranje.

Društva su upućena da nastave obavještavati potrošače o svim izvanrednim mjerama koje poduzimaju kao osiguratelji te o utjecaju tih mjera na njihov ugovorni odnos kao i da nastave unaprjeđivati svoje digitalne mogućnosti i omogućavanje sklapanja ugovora na daljinu za sve vrste osiguranja, vodeći pri tom računa i o odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Kako bi olakšala položaj osiguranicima, društvima za osiguranje je omogućeno da prilagode svoje interne akte i politike u pogledu izmjena ugovornih prava i obveza iz ugovora o osiguranju. Društva jednako tako mogu preispitati toleranciju na odgodu rokova plaćanja premije osiguranja, vodeći pri tome računa o svojem portfelju, poslovnim politikama i financijskoj poziciji. Pri tom je preporučeno da mogu:

  • kod životnog osiguranja tolerirati kašnjenja plaćanja premije za do 180 dana klijentima koji su zapali u poteškoće s obzirom na izvanrednu situaciju,
  • nakon isteka obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti produžiti važenje tog osiguranja do najduže 30 dana, osim ako je tri dana prije isteka tog osiguranja, osiguratelj primio obavijest ugovaratelja osiguranja da neće produžiti navedeno osiguranje
  • kod osiguranja kredita prilagoditi ugovorna prava i obveze u odnosu na mogućnosti moratorija kredita banaka, a posebno u slučajevima klijenata koji koriste moratorij u otplati kredita,
  • kod ostalih neživotnih osiguranja preispitati odgodu rokova plaćanja premije posebice kod ugovora o osiguranju sklopljenog na više godina.

Također je dana preporuka da, u skladu s propisanim internim kriterijima, ne poduzimaju mjere prisilne naplate premije osiguranja prema onim ugovarateljima osiguranja koji su tu obvezu uredno podmirivali do 31.12.2019., zatim toleriranje kašnjenja po osnovi ugovorenih zajmova i predujmova s osnova polica životnog osiguranja  u otplati obroka do 180 dana.

HANFA će i nadalje nastaviti pozorno pratiti utjecaj izvanredne situacije na subjekte nadzora i korisnike njihovih usluga i postupati u skladu sa svojim nadzornim ovlastima te će, kao i do sada, u skladu s daljnjim razvojem događaja, po potrebi davati i dodatne preporuke te donositi primjerene mjere i o njima nastaviti obavještavati javnost.