Zagreb, 20. prosinca 2022. (GIA) – HANFA je objavila pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za studeni  2022.

MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju studenoga 2022. godine ukupno 2.172.342 člana, odnosno 6.412 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 86,0 %, u kategoriji A 10,3 %, a u kategoriji C 3,7 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.864 nova člana u studenome njih 7.607 (96,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u studenome je prestalo članstvo za 1.452 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u studenome iznosili su 705,4 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), gotovo jednako kao u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 187,2 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja listopada 2022.), što je 24,5 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila je 133,0 mlrd. HRK, što je za 2,2 mlrd. HRK (1,7 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju studenoga nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,3 % za kategoriju B i 1,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,2 % za kategoriju A, -2,8 % za kategoriju B i -4,7 % za kategoriju C, a anualizirani[1]prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,4 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,4 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila su 84,1 mlrd. HRK (63,3 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se (0,5 p.b.) te su ona na kraju studenoga 2022. iznosila 20,1 % imovine OMF-ova (26,7 mlrd. HRK). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 8,2 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,5 mlrd. HRK (10,9 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 6,9 mlrd. HRK, odnosno 5,2 % imovine OMF-ova na kraju studenoga 2022.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U studenome 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,3 %, čime su spomenuti fondovi imali 370.860 (ODMF) odnosno 46.878 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u studenome 2022. iznosile su 78,1 mil. HRK (1,0 % neto imovine s kraja listopada), odnosno 32,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u studenome 2022. iznosile su 23,2 mil. HRK, što je za 0,8 mil. HRK (3,2 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,1 %, isplate zbog promjene fonda 19,9 %, a isplate zbog smrti 4,0 % ukupnih isplata u studenome. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,6 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata i 7,1 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,0 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u studenome se povećala za 148,7 mil. HRK (2,0 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,8 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u studenome su se kretali od 0,5 % do 3,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od -9,0 % do -0,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju studenoga 2022. čine obveznice s udjelom od 55,2 % imovine, zatim dionice s 24,7 % te investicijski fondovi s 11,1 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,6 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 p.b., dok su ulaganja u dionice stagnirala (rast od 0,03 p.b.).

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U studenome 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 11,6 mlrd. HRK, od čega se 2,6 mlrd. HRK (22,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 9,0 mlrd. HRK (78,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih jedanaest mjeseci 2022. povećala za 7,8 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 11,3 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 2,9 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,8 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (16,2 %) te ostala osiguranja imovine (11,3 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 7,0 mlrd. HRK, što je porast od 7,9 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,9 mlrd. HRK (rast od 10,2 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 4,1 mlrd. HRK (rast od 6,3 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,0 %), osiguranje cestovnih vozila (19,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,9 %) i ostala osiguranja imovine (11,3 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u studenome 2022. iznosio je 224,1 mil. HRK, što predstavlja  pad od 35,3 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija neznatno je porasla (za 0,8 %) u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 256,9 mlrd. HRK, od čega su 133,8 mlrd. HRK činile dionice, 123,0 mlrd. HRK obveznice, a 56 mil. HRK ETF-ovi. Svi dionički indeksi ostvarili su negativne mjesečne prinose u studenom 2022., pri čemu je najmanji mjesečni pad od -1,5 % ostvario CROBEXkonstrukt, dok je najveći mjesečni pad od -5,2 % zabilježio CROBEX10transport. Glavni dionički indeksi Zagrebačke burze CROBEX i CROBEX10 zabilježili su mjesečni pad od -1,6 % odnosno -1,7 %. Oba obveznička indeksa zabilježila su mjesečni rast, i to CROBIS za 2,3 % i CROBIStr za 2,4 %. Dionica kojom se u studenome najviše trgovalo bila je dionica društva PODRAVKA d.d., kojom je ostvaren promet od 24,2 mil. HRK (22,8 % ukupnog trgovanja na burzi u studenome), a čija je vrijednost ostvarila mjesečni rast od 3,3 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U studenome 2022. poslovalo je ukupno 100 UCITS fondova, četiri više nego u prethodnom mjesecu jer su s radom počeli novi fondovi iz kategorije ostalih fondova, a jedan obveznički fond započeo je proces likvidacije. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,8 mlrd. HRK te je bila za 369,4 mil. HRK ili 2,3 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Za razliku od listopada, ukupne neto uplate UCITS fondova u studenome su opet bile s pozitivnim predznakom i iznosile su 69,0 mil. HRK. Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-257,7 mil. HRK), napajajući fondovi (-3,2 mil. HRK) i mješoviti fondovi (-0,9 mil. HRK), a pozitivne neto uplate ostvarili su fondovi iz kategorije „ostali“ (323,4 mil. HRK) i dionički fondovi (7,3 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju studenoga činila je 63,2 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,0 % odnosno 6,5 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U studenome 2022. sve vrste UCITS fondova imale su pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to dionički 3,0 %, napajajući 2,4 %, mješoviti 2,0 %, ostali 1,6 % i obveznički 0,9 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju studenoga iznosila je 933,7 mil. HRK (mjesečni pad od 1,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -1,7 %.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.

Izvor i ilustracija: Hanfa

Objavljeno 20. prosinca 2022.