pripremila: Romina Štaba, odvjetnica, partnerica u Odvjetničkom društvu Porobija&Špoljarić

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku – NN 70/19, koji je na snazi od 01.09.2019. godine, propisano je da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu tog zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Dakle, sve pravne osobe su dužne postupiti na opisani način do 01.09.2020. godine, tim više što iz čl. 118. st. 2. navedenog zakona proizlazi da će se obvezna elektronička komunikacija sudova i pravnih osoba primjenjivati i na sve postupke u tijeku (kada ministar nadležan za poslove pravosuđa donese odluku o ispunjavanju uvjeta za elektroničku komunikaciju).

Ono što je potrebno učiniti opisano je u nastavku kroz „tri koraka“.

1.     Upis adrese elektroničke pošte pravne osobe u sudski registar

Prvi korak kojeg je potrebno učiniti u procesu uspostave  e-Komunikacije pravnih osoba sa sudovima jest provesti upis e mail adrese pravne osobe u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru – NN 40/19 izmijenjen je, među ostalim, čl. 24. Zakona o sudskom registru koji se odnosi na podatke koji se upisuju u registar. Tako je novim čl. 24., st. 2., točka 19. propisano da se u sudski registar upisuje i adresa elektroničke pošte.

Upis je besplatan, a odradi se na način da se sudskom registru podnese ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za upis elektroničke pošte u registar.

Obrazac zahtjeva potpisuje odgovorna osoba pravne osobe i stavlja pečat pravne osobe.

Sadržaj Obrasca se može preuzeti iz Priloga Pravilnika o načinu upisa u sudski registar NN 121/19.

Prilozi su sastavni dio navedenog Pravilnika, a naziv obrasca glasi: „Obrazac zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte“.

Zahtjev se može podnijeti a/ poštom, b/ osobno (izuzev ograničenog primanja stranaka uslijed COVID-19), c/ elektroničkim putem (za što je najbolje pogledati upute sudskog registra pojedinog Trgovačkog suda – zahtjev se potpisuje naprednim elektroničkim potpisom ovlaštene osobe za zastupanje).

Potom je za nekoliko dana potrebno provjeriti je li upis e mail adrese u sudski registar proveden, a Trgovački sud o izvršenome upisu pravnoj osobi dostavlja rješenje.

2.   Uključivanje u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa

Dodjela prava pristupa sustavu e-Komunikacije propisana je čl. 8. Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji – NN 5/20.

Nakon provedenog upisa e mail adrese pravne osobe u sudski registar potrebno je, prema najnovijim uputama Ministarstva pravosuđa iz „e-Komunikacija Priručnik za korištenje za pravne osobe Verzija 0.8 srpanj 2020“, na adresu: ekomunikacija@pravosudje.hr (prema ranijoj Verziji 0.7 iz svibnja 2020 bila je navedena adresa: helpdesk@pravosudje.hr dostaviti slijedeće podatke (sa zamolbom da se određena pravna osoba uključi u sustav e-Komunikacije):

–       OIB pravne osobe

–       naziv pravne osobe

–       e-mail pravne osobe (potrebno je naglasiti da će pravna osoba na ovu adresu dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim e-Komunikacijom u sigurni elektronički pretinac)

–       ime i prezime (poželjno dodati i OIB) opunomoćenika koji će u ime pravne osobe poduzimati radnje u e-komunikaciji (potrebno je naglasiti da će Ministarstvo uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje)

–        OIB opunomoćenika koji će u ime pravne osobe odrađivati radnje u e-Komunikaciji

3.   Tehnički preduvjeti za prijavu na uslugu e-Komunikacija

U nastavku će biti navedeni tehnički preduvjeti koje je potrebno ispuniti za prijavu na uslugu eKomunikacija, nakon što će pravnoj osobi biti omogućen pristup sustavu. Radi se o slijedećim preduvjetima:

1)    Elektronička vjerodajnica razine 3 ili više

Lista svih prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na poveznici:

https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667

2)    Potpisni certifikati

Radi se o certifikatu koji se koristi za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom, a koji potpis sukladno eIDAS Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća EU 910/2014, ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Kao što je većini već poznato, ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u RH su FINA, AKD te MUP (posredno, u vidu izdavanja osobne iskaznice) te se izdaju na zaštićenom USB uređaju ili pametnim karticama.

Naglašava se da je od FINA-e i/ili AKD-a moguće dobiti na istom sticku/kartici elektroničku vjerodajnicu i potpisni certifikat.

3)    Upis u interni registar u Ministarstvu pravosuđa

Što se tiče samog pristupa usluzi e-Komunikacija, istoj se pristupa preko poveznice: https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

Ističe se da su pojedini podaci glede samog uključivanja u sustav e-Komunikacije kod Ministarstva pravosuđa i Tehničkih preduvjeta za prijavu na uslugu e-Komunikacija preuzeti iz priručnika Ministarstva pravosuđa „e-Komunikacija Priručnik za korištenje za pravne osobe Verzija 0.7 svibanj 2020“ i „e-Komunikacija Priručnik za korištenje za pravne osobe Verzija 0.8 srpanj 2020“.