Zagreb, 20. listopada 2020. (Fina) – U Krapinsko-zagorskoj županiji u 2019. godini, prema broju obrađenih godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe, sjedište je imalo 2.344 poduzetnika, kod kojih je bilo 21.742 zaposlena, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 1.083, ili 5,2%.

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 13,6 milijardi kuna (rast 8,6%), ukupni rashodi od 12,8 milijardi kuna (rast 8,7%), dobit razdoblja u iznosu od 858,5 milijuna kuna (rast 19,0%), gubitak razdoblja od 196,9 milijuna kuna (rast 75,8%) te neto dobit od 661,6 milijuna kuna (rast 8,5%). Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu veće su za 8,9% i iznosile su nešto više od milijardu kuna, a od toga su bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu iznosile 442,7 milijuna kuna i bile su veće za 22,5%. Uvoz je povećan za 8,1%, a izvoz za 3,5%, s time da je trgovinski saldo pozitivan i iznosio je 1,74 milijarde kuna. Prosječna mjesečna neto obračunana plaća iznosila je 5.145 kuna, što je 5,9% više u odnosu na 2018. godinu te 11,5% manje od prosjeka na razini zaposlenih kod poduzetnika u RH u 2019. godini (5.815 kuna).

Tablica 1. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika Krapinsko-zagorske županije u 2019. g. (iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)

Na rang listi 32 grada i općine Krapinsko-zagorske županije, Krapina je prva po broju poduzetnika (321) i broju zaposlenih (3.604), a po ukupnim prihodima (2,1 mlrd. kn), dobiti razdoblja (240,5 mil. kn) i po neto dobiti (238,5 mil. kn) najbolji su poduzetnici Huma na Sutli. Poduzetnici Krapinsko-zagorske županije, u odnosu na poduzetnike u drugim županijama, najbolje su rangirani prema pokazatelju produktivnosti rada – neto dobiti po zaposlenom (4. mjesto) i prema ekonomičnosti poslovanja (4. mjesto). 

Tablica 2. TOP 5 najvećih gradova*/općina Županije po kriteriju ukupnih prihoda poduzetnika u 2019. g.  (iznosi u tisućama kuna)

Među poduzetnicima sa sjedištem u Krapinsko-zagorskoj županiji, najviše zaposlenih bilo je u društvu JEDINSTVO KRAPINA d.o.o. (699), a Vetropack Straža d.d. iz Huma na Sutli imala je najveće ukupne prihode (878,6 mil. kn), dobit razdoblja (147,1 mil. kn), izvoz (606,9 mil. kn) i najviše je investirala u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, odnosno u novu dugotrajnu materijalnu imovinu (164,2 mil. kn) u 2019. godini.