pripremila: Romina Štaba, odvjetnica, partnerica u Odvjetničkom društvu Porobija&Špoljarić

U nastavku donosimo najnovije izmjene i dopune propisa za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa iz travnja 2020, procjenjujući kako će sistematski posložene, biti korisne informacije za poduzetnike.

NN 42/2020 od 07.04.2020. g.

 • Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona 
 • Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu
 • Zakon o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
 • Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Zakon o dopunama Zakona o poljoprivredi

NN 43/2020 od 08.04.2020. g.

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
 • Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima
 • Odluka Stožera civilne zaštite RH o posebnom radu tržnica

Dopune OPĆEG POREZNOG ZAKONA 

– stupile na snagu 08.04.2020. g.

Dopunjen članak 107.a koji se odnosi na plaćanje poreza u „posebnim okolnostima“:

 • ako posebne okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza nastalih i/ili dospjelih sukladno posebnim propisima se može odgoditi i/ili se može odobriti njihova obročna otplata ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara
 • porezni obveznik koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća, biti će za sufinancirane neto plaće oslobođen obveze plaćanja javnih davanja
 • ako je poreznom obvezniku, zbog posebnih okolnosti, zabranjen rad odlukama nadležnog tijela, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza

*** za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, mogu se na drugačiji način nego je to uređeno poreznim propisima propisati rokovi, plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu te kod donacija, provedba mjera prisilne naplate, visina kamata te postupovne odredbe

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI OPĆEG POREZNOG ZAKONA

– objavljen u NN 43/20, stupio na snagu 09.04.2020. g.

ODGODA I/ILI OBROČNA OTPLATA DOSPJELE POREZNE OBVEZE

Dospjela porezna obveza:

 • svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka  107.a Općeg poreznog zakona (stupilo na snagu 20.03.2020.g.)

IZNIMKA:

 • dospjelom poreznom obvezom poreza na dodanu vrijednost smatra se svaka obveza koja dospijeva u prethodno navedenome roku iz počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona
 • ako posebne okolnosti potraju duže, rokovi se mogu produžiti za tri mjeseca

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE MJERA PLAĆANJA POREZA

Članak 71. c Pravilnika

 •  podnositeljem zahtjeva za smatra se poduzetnik iz članka 44. stavka 1. Općeg poreznog zakona (dalje: OPZ) koji učini vjerojatnim da nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga
 •  iznimno, podnositelj zahtjeva za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost može biti poduzetnik koji poreznu osnovicu utvrđuje prema obavljenim isporukama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost

***smatrat će se da nema dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, ako je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna

POKAZATELJI NEMOGUĆNOSTI PLAĆANJA DOSPJELIH POREZNIH OBVEZA

Članak 71. d Pravilnika

Smatrat će se da podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze:

 • ako ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
 • ako učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Uz ispunjenje prethodnih pokazatelja, za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza poreza na dodanu vrijednost proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE MJERA PLAĆANJA POREZA

Članak 71. e Pravilnika

Potrebno je podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta podnositelja zahtjeva

SADRŽAJ ZAHTJEVA: 

Opis činjenica temeljem kojih će porezno tijelo moći ocijeniti  je li podnositelj zahtjeva učinio vjerojatnim i/ili dokazao postojanje pokazatelja nemogućnosti plaćanja dospjelih poreznih obveza iz članka 71.d Pravilnika.

Napomena:

Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni poreznom tijelu elektroničkim putem koji se podnose putem sustava ePorezna

****iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici.

Odlučivanje o zahtjevu za korištenje mjera plaćanja poreza

 • odlučuje porezno tijelo u jednostavnom i žurnom postupku te će o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva na primjeren način 

*** može biti obavijest elektroničkim putem, obzirom na posebne okolnosti

MJERE PLAĆANJA POREZA

Članak 71. g Pravilnika

ako je zahtjev za korištenje mjera plaćanja poreza osnovan, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja bez obračuna kamata

 • iznimno, za dospjelu poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost porezni obveznik iz članka 71.c stavka 2. Pravilnika može ostvariti odgodu za iznos dospjele porezne obveze koja je veća od iznosa za koji bi bio zadužen da je porezni obveznik obračunao porez na dodanu vrijednost u skladu s postupkom oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • odgoda plaćanja odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze

u slučaju produljenja roka (ako posebne okolnosti potraju duže), može se odobriti dodatni rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez obračuna kamata – potrebno je podnijeti novi pisani i obrazloženi zahtjev

OBROČNA OTPLATA ODGOĐENIH POREZNIH OBVEZA

Članak 71. h Pravilnika

ako podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna kamata

 • obročna otplata može se odobriti u mjesečnim obrocima, a najduže na 24 mjeseca

pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze podnosi se u roku od pet dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti

OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA ZA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

Poglavlje II. Pravilnika
Članci 71. j – 71. k Pravilnika

 • porezni obveznik iz članka 107.a stavka 3. OPZ biti će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • doprinosom se smatra obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinancirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici

oslobođenje od plaćanja navedenih doprinosa provoditi će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi

OSLOBOĐENJE OD PODMIRIVANJA POREZNIH OBVEZA

Poglavlje III. Pravilnika
Članci 71. l – 71. r Pravilnika

 • odnosi se na poreze i druga javna davanja iz članka 2. OPZ, koje podnositelju zahtjeva dospijevaju od 01.04.2020. do isteka roka od tri mjeseca od stupanja na snagu članka 107.a OPZ  tj. od 20.03.2020.g.
 • ako je podnositelju zahtjeva zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan oslobodit će ga se podmirivanja dospjelih poreznih obveza ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a OPZ, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
 • uz ispunjenje uvjeta iz Pravilnika, podnositelj koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kn bez pdv-a djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
 • iznimno, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. g.
 • Porezni obveznici te ostale pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene člankom 71.l Pravilnika, a koje tijekom trajanja posebnih okolnosti imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza prema poglavlju III. Pravilnika – „oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza”

Izmjene i dopune ZAKONA O RAČUNOVODSTVU 

– stupile na snagu 08.04.2020. g.

 • dodan novi članak 34. a koji također uređuje pitanje posebnih okolnosti za vrijeme čijeg trajanja ministar može pravilnikom propisati rok za objavu zasebnog nefinancijskog i konsolidiranog nefinancijskog izviješća poduzetnika; rok za dostavljanje Financijskoj agenciji radi javne objave godišnjeg izviješća, odnosno godišnjih financijskih izvještaja; rok za predaju izjave o neaktivnosti iz članka 30. stavka 9. zakona itd.

Napomena: 

U NN 43/20 objavljen Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima – stupio na snagu 09.04.2020. g.

Dopune ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI 

– stupile na snagu 08.04.2020. g.

 • izmjenama iz ožujka 2020. u zakon već uveden „institut“ posebnih okolnosti 
 • također donesen i Pravilnik, objavljen u NN 36/20 – vezan uz odgodu ili oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za obveznike u uvjetima posebnih okolnosti
 • izmjenama i dopunama iz travnja 2020. Vlada RH ovlaštena je uredbom u roku od 60 dana, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odrediti visinu i rokove plaćanja turističke pristojbe, kao i namjenu te način raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice
 • za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga, niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja

Napomena: 

U NN 43/20 objavljen Pravilnik o sustavu evisitor koji stupa na snagu 16.04.2020.g.

Dopune ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU 

– stupile na snagu 08.04.2020. g.

 • propisana obveza za internetske platforme koje usluge pružaju uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, da su obvezne istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području RH

VAŽNO ! ! ! 

„PRAVO NA RASKID UGOVORA I IZDAVANJE VAUČERA U UVJETIMA 

POSEBNIH OKOLNOSTI UZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19“

Uz iznimku, kada se radi o slučajevima raskida ugovora od strane putnika ili organizatora zbog izvanrednih okolnosti, za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer.

Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini – o korištenju vaučera je predviđeno donošenje pravilnika

Izmjene i dopune ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

– stupile na snagu 08.04.2020. g.

 • produljen je rok glede ponovne kategorizacije ugostiteljskih objekata – Ministarstvo će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak ponovne kategorizacije po isteku jedne godine od prestanka posebnih okolnosti, ako je rok za pokretanje postupka dok traju i šest mjeseci po prestanku posebnih okolnosti
 • rok za privremena rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti iz čl. 25. zakona; pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te za iznajmljivače, za koja je bilo predviđeno da mogu trajati najdulje do 31.12.2020. g., je produljen do 31.12.2021. g. 
 • u zakon unesen novi članak 41. a koji regulira Obavljanje ugostiteljske djelatnosti, pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u uvjetima posebnih okolnosti“ 
 • ministar je ovlašten pravilnikom u uvjetima posebnih okolnosti propisati odstupanja od obveze ispunjavanja uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekta i objekata u domaćinstvu

Dopune ZAKONA O POLJOPRIVREDI 

– stupile na snagu 08.04.2020. g.

 • u zakon je dodana nova odredba vezana uz rok za povrat sredstava koja je korisnik dužan uplatiti na račun Agencije za plaćanja – do sada je bilo propisano da se radi o roku od 30 dana od dana dostave odluke korisniku. 

nova odredba: „Iznimno, u slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, a koje su definirane Uredbom (EU) br. 1306/2013, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o produljenju roka iz stavka 3. ovoga članka.“

 • poravnavanje povrata sredstava, čl. 145. Zakona o poljoprivredi – dodana odredba da u slučaju i za vrijeme trajanja više sile i izvanrednih okolnosti, Ministarstvo može donijeti posebnu odluku o načinu provođenja postupaka iz čl. 145. stavka 3. – situacija kada u slučaju nemogućnosti naplate duga Agencija za plaćanja pokreće postupak ovrhe na računima dužnika ili zaštitu svojih prava traži putem suda

Donesena odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

 • objavljena u NN 43/20 
 • – stupila na snagu danom donošenja tj. 08.04.2020. g.