ZAGREB, 8. ožujka 2021. (Hanfa) – U Hrvatskoj žene čine 16 posto u ukupnom broju članova u upravama društava koja kotiraju na Zagrebačkoj burzi, dok je broj žena u ukupnom broju članova nadzornih odbora nešto veći, odnosno 22 posto, pokazuju podaci iz Sudskog registra za kraj 2020. godine.

Posljednjih desetljeća na razini Europske unije poduzimaju se mnogobrojni napori da se poveća prisutnost žena u upravama i nadzornim odborima kompanija, a oni su uglavnom usmjereni na usvajanje različitih preporuka (primjerice putem kodeksa korporativnog upravljanja) ili poticanje kompanija na donošenje vlastitih pravila za postizanja ravnoteže u spolnoj strukturi uprava i nadzornih odbora.

Tim nastojanjima pridružila se i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), koja je u listopadu 2019. godine usvojila novi Kodeks korporativnog upravljanja, kojim je aktualizirala pitanje spolne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima kompanija čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačku burzu te je prvi put unesena odredba koja uređuje pitanje udjela žena i rodne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima.

Novi Kodeks tako propisuje da nadzorni odbor kompanije mora svakih pet godina odrediti ciljani postotak ženskih članova u upravi i nadzornom odboru, a koji se mora realizirati u petogodišnjem razdoblju.

Cilj mora biti objavljen u godišnjem izvješću društva zajedno s objašnjenjem zašto je odabran upravo taj postotak, planom ostvarivanja te izvještajem o napredovanju prema postavljenom cilju.  Kodeksom nije određeno koji je poželjan postotak žena u upravi i nadzorom odboru, već se definira da društvo treba postaviti takav cilj te će Hanfa u nadolazećim godinama pratiti na koji će način nadzorni odbori pristupiti toj problematici.

„Jednakost između žena i muškaraca jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije, no usprkos namjerama da se dosegne postotak od 40 posto do 2020. godine, podaci još uvijek nisu zadovoljavajući. Hanfa je kroz novi Kodeks korporativnog upravljanja aktualizirala pitanje spolne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze. Novim je Kodeksom prvi put unesena odredba kojom se uređuje pitanje rodne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima te je to dobar način da te kompanije rodnu ravnopravnost na najvišim upravljačkim pozicijama definiraju kao važan strateški cilj i u tome postanu primjer i drugim društvima“, istaknuo je predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman.

Prema podacima Hanfe u posljednjih desetak godina došlo je do značajne promjene spolne strukture u nadzornim odborima kompanija na Zagrebačkoj burzi te je udjel žena povećan s 18 posto u 2010. godini na 35 posto u 2019. godini. No u 2020. godini dolazi do ponovnog smanjenja udjela zbog povlačenja jednog dijela izdavatelja s uvrštenja na uređenom tržištu.

U istom promatranom razdoblju spolna struktura u upravama izdavatelja dionica nije se značajno mijenjala te se kretala između 12 i 17 posto.

Usporedba postotka zemalja OECD-a i G20 s udjelom žena u upravnim odborima društava u 2019. te postotka izdavatelja u Republici Hrvatskoj s udjelom žena u upravama, nadzornim odborima te ukupno u upravama i nadzornim odborima izdavatelja dionica u 2019., prema rangovima zastupljenosti:

U većini zemalja OECD-a i G20 prevladava monistički ustroj (postojanje upravnog odbora), dok u Hrvatskoj postoji dualistički ustroj (postojanje uprave i nadzornog odbora), a podaci pokazuju sljedeće:

  • 43 posto zemalja OECD-a i G20 imaju udio žena u upravnim odborima društava u rasponima manjima od 15 posto, kao i u rangu 15 – 33 posto
  • u ta dva raspona zastupljeno je 86 posto zemalja
  • kod 10 posto zemalja udio žena u upravnim odborima veći je od 33 posto
  • za preostalih četiri posto zemalja nije primjenjiv izračun, stoga nisu prikazane na grafičkom prikazu
  • U Republici Hrvatskoj kod najvećeg je broja izdavatelja udio žena u upravama, nadzornim odborima te ukupno u upravama i nadzornim odborima, relativno gledajući, najveći u dijelu s manje od 15 posto udjela
  • U Republici Hrvatskoj udio je žena u upravama izdavatelja veći od 33 posto kod 15 posto izdavatelja; u nadzornim odborima kod 21 posto izdavatelja.

Iako jednakost između žena i muškarca u upravljačkim strukturama sve više postaje jasan cilj, još je dug put do njegova ostvarenja. Novi Kodeks korporativnog upravljanja jedna je od točaka na tom putu, koja bi trebala usmjeriti sve kompanije čiji vrijednosni papiri kotiraju na uređenom tržištu kapitala, a čime bi oni trebali dati primjer i poticaj i ostalim poduzećima na tržištu.