Zagreb, 19. ožujka 2021. (GIA) – Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za davanje u zakup lokacija – mjesta na površini javne namjene za postavljanje kioska prema niže navedenom tabelarnom prikazu. Lokacije – mjesta daju se u zakup na 10 godina. Rok prijave je 1. travnja 2021. godine.

Prihvatljivi korisnici

Ponudu za javni natječaj može podnijeti fizička osoba, fizička osoba obrtnik i pravna osoba.

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog iznosa jednokratne naknade.

Popis lokacija

Popis kioska i lokacija pogledajte na:

Način i rok prijave

Podnošenje ponude:

  • ponuda se podnosi do 1. travnja 2021.,
  • ponuda se podnosi u pisanome obliku Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE POVRŠINE JAVNE NAMJENE U ZAKUP”, preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u centralnu pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1,

Ponude će se javno otvarati u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma, Avenija Dubrovnik 15, dana 9. travnja 2021., s početkom u 13:00 h. Javnomu otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih lokacija – mjesta za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s naznakom u kojoj ponudi je predan izvornik ili ovjerena preslika izvornika dokumentacije.

Ako dva ili više ponuditelja ponude jednak iznos jednokratne naknade za istu lokaciju – mjesto, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem, u zatvorenoj omotnici, ponude novi iznos jednokratne naknade. Povjerenstvo će u nazočnosti ponuditelja otvoriti ponude i predložiti najpovoljniju ponudu.

Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva, donosi zaključak o izboru najpovoljnije ponude koji se dostavlja svim ponuditeljima u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/6101-559 radnim danima od 8:30 do 15:30 sati.