Zagreb, 23. travnja 2020. (Fina) – Fina je izradila COVID score, scoring sustav za ocjenu ugroženosti poslovnih subjekata radi omogućavanja objektivne i transparentne procjene potreba za dodatnim financiranjem te kako bi se poduzetnicima pojednostavnio proces dokazivanja ugroženosti, smanjio trošak i uštedjelo vrijeme jer poduzetnici neće trebati dodatno dostavljati dokumentaciju već će se podaci uzimati iz provjerenih službenih baza drugih državnih institucija poput Porezne uprave, HZMO-a ili HZZ-a.

Mjere za suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom imaju značajan utjecaj na gospodarstvo, u svijetu i u Hrvatskoj. Direktni učinci mjera socijalnog distanciranja, izolacije i karantene utječu na veliki broj poslovnih subjekata koji zbog istih imaju ili im prijeti rizik likvidnosti. U cilju očuvanja radnih mjesta i održavanja barem minimalne poslovne aktivnosti poduzetnika, Vlada Republike Hrvatske uvodi mjere za potporu poduzetnicima i dohodovnim zanimanjima neposredno ili posredno ugroženim posljedicama mjera za sprječavanje širenja epidemije, dok kreditne institucije uvode nove proizvode za financiranje manjka likvidnosti poduzeća i slobodnih zanimanja. 

Prema Zaključku Vlade RH, donesenom 2. travnja 2020. godine, radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije, Fina je zadužena za izradu i vođenje digitalne platforme putem koje će se omogućiti elektroničko podnošenje prijave na odgovarajuće mjere, prikupljanje podataka nužnih za odluku o odobrenju mjere, za izračun jedinstvene ocjene pogođenosti okolnostima (COVID score) te uspostavu izvještajnog sustava za praćenje realizacije mjera (Portal MJERE). COVID score izračunava se za svaki zahtjev prema raspoloživim informacijama, za potrebe provedbe mjera za oporavak gospodarstva i za potpore koje se daju preko Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svrhu izvještavanja Vlade Republike Hrvatske o opravdanosti dodijeljenih potpora.

U cilju obrade zahtjeva za dodjelu potpora Vlade i kreditiranja manjka likvidnosti kod kreditnih institucija, HBOR-a i HAMAG-BICRO-a, Fina je izradila COVID score, scoring sustav za ocjenu ugroženosti poslovnih subjekata kako bi se mogla procijeniti potreba za dodatnim financiranjem.

Kako bi se poduzetnicima pojednostavnio proces dokazivanja ugroženosti te smanjio trošak i uštedjelo vrijeme, poduzetnik koji je prijavio poslovni subjekt za mjere Vlade RH, ne treba dodatno dostavljati dokumentaciju već se podaci uzimaju iz provjerenih službenih baza/izvora na temelju podataka koje je sam poduzetnik u uobičajenim procesima već jednom predao drugim državnim institucijama poput Porezne Uprave, HZMO-a ili HZZ-a. COVID score je jedan od elemenata koje navedene institucije mogu koristiti dodatno u procesu za procjenu opravdanosti odobravanja dodatnog financiranja, odgode ili reprograma postojećih kreditnih obveza ugroženih poslovnih subjekata.

Za izračun COVID score-a koriste se podaci iz dostupnih izvora, i to:

  • Podaci iz prijave podnositelja: podaci iz Izjave o procijenjenom smanjenju iznosa i postotka prihoda u 2020. u odnosu na 2019. i iz Izjave o padu iznosa i postotka prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. te podaci iz Izjave o potrebnom iznosu kredita;
  • Podaci iz Fininog informacijskog sustava: podaci o identifikaciji poslovnog subjekta, podaci o veličini i djelatnosti, podaci iz godišnjih financijskih izvještaja, podaci o blokadi računa i podaci o ocjeni kreditnog rejtinga;
  • Podaci iz Porezne uprave: podaci o dospjelim, a neplaćenim poreznim obvezama (datum objave kada se porezni dužnik našao na listi poreznih dužnika (31.10.2019) bez obzira na naknadne uplate), podatke o obračunatom PDV-u (obračun PDV-a u obavljenim transakcijama dobara i usluga – ukupno, obračunani pretporez – ukupno, PDV za uplatu ili povrat), podatke o isplati/neisplati plaće za radnike podnositelja prijave (datum objave kada se podnositelj prijave našao na listi neisplatitelja plaća)  i podatke iz predanih JOPPD obrazaca (bruto 1 iznos obračunatih plaća i  broj stjecatelja), te podaci o kumulativnim prometima računa i stanjima računa koje temeljem poreznih propisa Poreznoj upravi dostavljaju kreditne institucije
  • Podaci iz HZMO-a: podaci o broju zaposlenika na određeni datum te o broju isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, odlaska u mirovinu i otkaza skrivljenog radnikovim ponašanjem.
  • Podaci iz HZZ-a: podaci o zapošljavanju ili prestanku rada zaposlenika kod prijavitelja te o korištenju potpora iz područja zapošljavanja.

Scoring sustav ocjenjuje 9 elemenata rizika koji mogu utjecati na likvidnost poduzetnika, od kojih neki mogu biti eliminirajući (ako je score = -100):

1.  Score vrste poslovnog subjekta – ocjena se dodjeljuje prema vrsti poslovnog subjekta:

2. Score pretežite djelatnosti – score se dodjeljuje s obzirom na procjenu ugroženosti pojedinih NKD djelatnosti (Nacionalna klasifikacija djelatnosti), pri čemu su prioritizirane djelatnosti direktno pogođene mjerama suzbijanja epidemije: pružanje smještaja i priprema i posluživanje hrane, prijevozne djelatnost, sportske, zabavne i rekreativne djelatnosti, a potom su rangirane ostale djelatnosti čije je poslovanje u visokoj mjeri ovisno o gore navedenim kao što su uslužne djelatnosti poput čišćenja, iznajmljivanja vozila  te trgovina na malo neprehrambenim proizvodima u specijaliziranim trgovinama i sl. Pojedine djelatnosti čijem poslovanju pogoduju navedene mjere ostvaruju negativne bodove, ali oni nisu isključujući. Za svaku djelatnost napravljena je procjena ugroženosti poslovanja prema razredu NKD djelatnosti. Najviši stupanj (4) dodijeljen je djelatnostima koje su najviše pogođene posljedicama COVID-a, poput turističkih i ugostiteljskih djelatnosti i prijevoza. Kod takvih djelatnosti može se očekivati najveći pad poslovnih prihoda, viši od 90%, niži stupnjevi pogođenosti (3) mogu se očekivati kod ostalih djelatnosti kod kojih dolazi do bliskog kontakta među ljudima, poput sportsko-rekreativnih, zabavnih i uslužnih djelatnosti, djelatnosti vezane uz turizam i sl. kod kojih pad poslovnih prihoda može premašivati 50%. Slijede djelatnosti koje su manje ili indirektno pogođene posljedicama epidemije(2), poput usluga trgovina na veliko i malo, radno intenzivne prerađivačke djelatnosti gdje pad prihoda može premašivati 30%, dok se manji utjecaj na pad prihoda (1) od 20% i više %, može očekivati u dijelu prerađivačke industrije, dijelu trgovine i pojedinim uslužnim i obrazovnim djelatnostima koje mogu funkcionirati i na daljinu. Djelatnosti kod kojih je utjecaj COVID-a zanemariv (0) ne dobivaju score prema djelatnosti, dok pojedine grane djelatnosti mogu ostvariti i dodatne prihode uslijed COVID-a, čime ostvaruju negativne bodove (stupanj -1 – -4, raspon dodatnih prihoda +5% – 25%), primjerice kurirske službe i internetske trgovine. Stupnjevi su određeni ekspertno i podložni su promjena tijekom vremena, kako bi se uskladili sa stvarnim efektima u pojedinim djelatnostima.

3. Fina rejting – prioritet imaju poduzetnici čiji je kreditni rizik niži, prema procjeni za kreditni rejting Fine. Do daljnjega zadnji dostupni podaci o kreditnom rejtingu su temeljeni na GFI-POD za 2018. te zadnje dostupnim informacijama o blokadama.

Fina rejting ne izračunava se za poslovne subjekte koji nisu obveznici predaje godišnjih financijskih izvještaja Fini temeljem Zakona o računovodstvu (obtnici dohodaši i slobodna zanimanja odnosno poslovni subjekti koji nisu obveznici plaćanja poreza na dobit).

4. Blokirani subjekti – subjekti koji su bili u blokadi duljoj od 15 dana tijekom 2019. se isključuju, subjekti koji su blokirani u periodu od početka 2020. pa sve do početka primjene mjera dulje od 15 dana, ostvaruju niži prioritet, a subjekti koji su blokirani nakon početka mjera za suzbijanje epidemije ostvaruju viši prioritet.

5. Smanjenje broja zaposlenih – prema predloženim mjerama potpora za očuvanje radnih mjesta, subjekti koji otpuštaju radnike izuzev zbog isteka ugovora na određeno, odlazaka u mirovinu ili otkaza uzrokovanih ponašanjem radnika, nemaju pravo na dodatne financijske potpore ako smanjenje zaposlenih premašuje kriterije koji su definirani mjerom za potpore. Score -100 je isključiv.

6. Očekivani pad poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje tijekom 2019. – subjekti koji procjenjuju značajniji pad poslovnih prihoda dobivaju veći prioritet, a subjekti koji nemaju smanjenja poslovnih prihoda se isključuju.

Ostvareni kao i očekivani pad poslovnih prihoda za novo-osnovane poduzetnike koji su tijekom 2019. samo djelomično poslovali ili su poslovanje započeli tijekom 2020. godine, moguće je samo djelomično procijeniti: temeljem podataka prikupljenih zahtjevom ili temeljem pada priljeva u odnosu na prethodni mjesec. U slučaju nedostupnosti podataka za ocjenu pada prihoda, te potom i za projekciju likvidnosti, poduzetniku se dodjeljuje status CS-a: „CS nije moguće procijeniti“. Odluka o financiranju je na krajnjem odobravatelju temeljem ostalih dostupnih informacija. 

7. Projekcija likvidnosti (uz očekivana smanjenja zbog COVID-a) – subjekti čija je projekcija likvidnosti negativna, ostvaruju pravo na dodatno financiranje, dok subjekti koji nemaju problema s likvidnošću ne ostvaruju pravo na dodatno financiranje (po povlaštenim uvjetima). Likvidnost se procjenjuje na temelju najvećeg pada poslovnih priljeva u odnosu na odgovarajuće razdoblje u 2019. (godišnje ili tromjesečno).

8. Poduzetnik na listi neisplatitelja plaće u 2019. godini – eliminirajući kriterij

9. Poduzetnik na listi neplatitelja poreza u 2019. godini – eliminirajući kriterij

Ukupni score može tako doseći maksimalno 700 bodova, a minimalno -100, pri čemu je -100 eliminirajući kriterij.

COVID score izračunava se na dva načina: uključujući negativne informacije (točke 8. i 9. – eliminirajući kriteriji) i bez uključivanja istih.

COVID score, izračunat na navedeni način, dostavlja se kreditnim institucijama, HBOR-u ili HAMAG-BICRO-u u obliku dvije zasebne vrijednosti, sa uključujućim negativnim informacijama (točke 8. i 9. iz ove Metodologije – eliminirajući kriteriji) i bez uključivanja istih te navedene institucije mogu same izabrati da li će eliminirajući kriterij uzeti u obzir u procesu odobravanja mjera, s obzirom na cjelokupnu sliku likvidnosti subjekta koji je vidljiv iz COVID score-a.

Predložena COVID score skala je sljedeća: