Zagreb, 15. listopada 2020. (Hanfa) – Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici donijelo rješenje kojim se PROSPERUS – INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom Prosperus Growth.

Riječ je o zatvorenom alternativnom investicijskom fondu rizičnog kapitala s privatnom ponudom  koji će ulagati u male i srednje poduzetnike kako je definirano Preporukom Europske komisije od 6. svibnja 2003. te veće srednje i velike srednje poduzetnike, kako je dodatno definirano  Pravilima, a izvor ulaganja bit će Hrvatski program za rast i ulaganje (engl. Croatian Growth Investment Program – CROGIP) koji su 2019. zajedno pokrenuli EIF i HBOR.

Cilj tog programa je hrvatskim malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima omogućiti novi izvor financiranja za rast i razvoj te poticanje inovacija i povećanje konkurentnosti.

Novoosnovani fond nije ograničen na pojedini sektor već ima za cilj izgradnju raznovrsnog portfelja poduzetnika te će uložiti u najamnje sedam portfeljnih društava (uključujući i njihove povezane osobe).  Društvo će, kako je napisano u Pravilima Fonda, nastojati imovinu alocirati na način da 36 posto sredstava bude uloženo u kategoriju malih i srednjih poduzetnika, 42 posto u kategoriju većih srednjih poduzetnika te 22 posto u kategoriju velikih srednjih poduzetnika. Kategorije ulaganja koja će Fond razmatrati uključuju dokapitalizaciju ili kupnju postojećih trgovačkih društava kojima je potreban kapital.

Fond iz svoje imovine smije davati zajmove isključivo portfeljnim društvima i to samo paralelno uz ili kao pripremu za vlasničko ulaganje te će svi navedeni zajmovi, u ukupnom iznosu, biti strogo limitirani.

Fond će ulagati samo u ona društva koja se neposredno prije prvog nalaze u „srednjem“ stadiju rasta i razvoja, a ne u svojoj ranoj razvojnoj fazi (odnosno u tzv. seed ili start-up ulagačkoj fazi) i uz uvjet da društvo nije „poduzetnik u teškoćama“.

Najmanje 75 posto sredstava Fonda bit će uloženo u poduzetnike u Republici Hrvatskoj, a do najviše 25 posto u društva osnovana u Sloveniji, Srbiji ili Bosni i Hercegovini.

Najniža veličina Fonda iznosi 45 milijuna eura, a ciljana veličina Fonda je 55 milijuna eura. Najviša veličina Fonda je ograničena na 70 milijuna eura, a niti jedan ulagatelj ne smije držati više od 49,99 posto udjela. Udjeli u Fondu koji će biti izdani temeljem uplata izvršenih nakon prvog poziva na uplatu bit će izdani po početnoj cijeni od 100 eura. Novčane uplate u Fond, kao i isplate, izvršavat će se isključivo u eurima, a ulagatelji u Fond bit će isključivo profesionalni i kvalificirani ulagatelji, kako su definirani Zakonom i važećim Pravilnikom o vrstama AIF-a.

Više detalja o novoosnovanom fondu te drugim odlukama s današnje, 43. ovogodišnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe pročitajte ovdje.