Zagreb, 5. listopada 2020. (Hanfa) – Svi izdavatelji vrijednosnih papira uvršteni na Službeno tržište Zagrebačke burze objavili su revidirane godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu te je broj onih koji su dobili pozitivno revizorsko mišljenje za 10,5 posto veći nego godinu dana ranije – pokazala je godišnja analiza Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Pozitivno mišljenje revizora na godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu u tom segmentu uređenog tržišta dobio je 21 izdavatelj, u odnosu na njih 19 godinu ranije. Modificirano mišljenje dobila su četiri izdavatelja, dok ih je lani bilo šest.

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu kapitala u srpnju 2018. godine Hanfa je postala ovlaštena nadzirati objavu financijskih informacija izdavatelja uvrštenih na uređeno tržište Zagrebačke burze, odnosno nadzirati sastavljaju li izdavatelji svoje financijske izvještaje u skladu s relevantnim izvještajnim okvirom (MSFI). Temeljem toga, Hanfa je prošle godine izvršila inicijalnu provjeru izvješća te sada nastavlja provoditi redovne godišnje analize.

Dobar rezultat zabilježen je u segmentu Vodećeg tržišta Zagrebačke burze na kojem su svi izdavatelji čije su dionice uvrštene u tom segmentu dobili pozitivno mišljenje revizora za objavljene godišnje financijske izvještaje za 2019., a tako je bilo i godinu ranije. S obzirom da je riječ o najzahtjevnijem tržišnom segmentu kada su u pitanju zahtjevi postavljeni pred izdavatelja, osobito u pogledu transparentnosti, analiza je potvrdila visoku kvalitetu objavljenih informacija te veliku transparentnost prema ulagateljima i javnosti čime su izdavatelji u toj kategoriji dobar primjer svim sudionicima na tržištu kapitala.

Izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni u Službeno i Vodeće tržište Zagrebačke burze osim obaveza koje moraju ispuniti prema Zakonu o tržištu, dužni su ispuniti i dodatne uvjete definirane Pravilima Zagrebačke burze, te je riječ o zahtjevima koji trebaju osigurati višu razinu transparentnosti i kvalitete informacija.

U segmentu Redovnog tržišta koje obvezuje izdavatelja na dostavu samo informacija propisanih Zakonom o tržištu kapitala, bez dodatnih zahtjeva koji su propisani Pravilima Zagrebačke burze, nešto je smanjen broj izvještaja s pozitivnim mišljenjem, s prošlogodišnjih 48, na ovogodišnja 44 izvještaja. Modificirano mišljenje ima njih 26, a preostali izdavatelji nisu objavili izvještaj.

U priloženom izvještaju istaknuta su tzv. modificirana mišljenja revizora, što označava određenu zadršku revizora u pogledu vjerodostojnosti sastavljenih financijskih izvještaja. Razina izrečene zadrške razlikuje se ovisno o izrečenom. Ako revizor smatra da je nužno usmjeriti pozornost korisnika izvještaja na određenu informaciju u izvještaj će uključiti točku za isticanje pitanja.

Mišljenje s rezervom ukazuje na određena, ali ne prožimajuća kriva prikazivanja ili izostanak dokaza o prikazima u financijskim izvještajima.

Negativno mišljenje ukazuje da su, po mišljenju revizora, kriva prikazivanja značajna i prožimajuća za financijske izvještaje.

Suzdržano mišljenje znači da revizor nije mogao pribaviti dostatne i primjerene dokaze na kojima bi temeljio mišljenje, a mogući učinci pogrešnih prikazivanja su značajni i prožimajući za financijske izvještaje.

Od ukupno 100 izdavatelja koji su predali revidirani godišnji izvještaj za 2019. njih 70 posto ima pozitivno mišljenje revizora, dok ih 30 posto ima modificirano mišljenje

Kod modificiranih mišljenja njih 90 posto odnosi se na mišljenje s rezervom (27 izdavatelja), sedam posto na suzdržano mišljenje (2 izdavatelja), a tri posto na negativno mišljenje (1 izdavatelj).

Gotovo trećina izdavatelja ima modificirano mišljenje revizora za 2019. godinu

Kod izdavatelja kojima je izdano modificirano mišljenje u 2019. godini prevladavaju mišljenja s rezervom

Pregled vrste mišljenja revizora na godišnje izvještaje izdavatelja za 2017., 2018. i 2019. godinu

* revidirani godišnji izvještaji jednog izdavatelja nisu dostupni za 2017. godinu budući da su njegove dionice naknadno uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze

Dodatno je utvrđeno da 53 posto izdavatelja koji su predali revidirani financijski izvještaj za 2019. godinu u izvješću revizora imaju uključen odjeljak za isticanje pitanja, dok je prethodne godine taj postotak iznosio tek 36 posto.

Također, kod 19 posto izdavatelja se ističe značajna neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem.

Hanfa još jednom poziva sadašnje i buduće ulagatelje da redovito prate objave propisanih informacija izdavatelja, u okviru kojih su i revidirani godišnji financijski izvještaji. Svrha objavljivanja važnih informacija o izdavateljima je da budu javno dostupne  svima kako bi ulagatelji mogli donijeti informiranu odluku o ulaganju. Hanfa će sukladno svojim ovlastima i ubuduće redovito nadzirati objavu svih propisanih informacija izdavatelja te poduzimati sve potrebne korake u cilju povećanja transparentnosti i povjerenja u hrvatsko tržište kapitala.

Cjeloviti dokument s pregledom modificiranih mišljenja revizora.