piše: Dijana Kladar, odvjetnica specijalizirana za ecommerce i trgovačko pravo i članica Upravnog odbora Udruge eCommerce Hrvatska

U jeku trenutne pandemije koja vlada svijetom i popratnih ograničenja koja nam trenutno onemogućavaju obavljati određene aktivnosti na način na koji smo naviknuli, pa tako i kupovinu namirnica i ostalih potrepština sve više građana Republike Hvatske kupnju obavlja iz udobnosti svojih naslonjača putem raznih webshopova. Prema informacijama koje dobivamo od naših klijenata inspekcije iz različitih sektora su na terenu i unatoč izvanrednim okolnostima uslijed COVID-19 obavljaju svoj posao.

Potrošač prije sklapanja ugovora s trgovcem, odnosno prije nego što odabere proizvode i klikne na ikonu kojom izvršava narudžbu, mora dobiti određene informacije. Informacije se odnose na podatke koji se nalaze u predugovornoj obavijesti, pri čemu nije bitno kako ćete nazvati dokument u kojem potrošaču pružate obvezne informacije, bitno je da potrošač dobije određeni, strogo propisani broj informacija na jasan i razumljiv način.

Slanje predugovorne obavijesti potrošačima kod ugovora sklopljenih na daljinu propisano je Zakonom o zaštiti potrošača, a ova obavijest dopunjuje obvezu obavještavanja propisanu Zakonom o elektroničkoj trgovini. Ugovor na daljinu je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača „ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.“ U tom smislu, prodajom proizvoda putem webshopa trgovac s potrošačima sklapa ugovor na daljinu.

Trgovac je dužan poslati potrošaču predugovornu obavijest i na njemu je teret dokaza da je to i učinio. Kad se radi o internet komunikaciji najjednostavnije je da Opće uvjete u kojima su sadržane potrebne informacije dostavite potrošaču u PDF obliku putem e-maila, primjerice u trenutku kada potrošaču šaljete obavijest o zaprimljenoj narudžbi.

Prije nego što potrošač sklopi ugovor na daljinu trgovac ga mora na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 • glavnim obilježjima robe ili usluge;
 • svojem nazivu i sjedištu, adresi mjesta poslovanja, telefonskom broju, adresi elektroničke pošte;
 • maloprodajnoj cijeni robe ili usluge;
 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge;
 • vremenu isporuke robe ili pružanja usluge;
 • načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca;
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, kao i o svim drugim informacijama vezanim za pravo na jednostrani raskid (tko snosi troškove povrata, u kojim je slučajevima pravo na jednostrani raskid isključeno i slično);
 • obrascu za jednostrani raskid ugovora;
 • uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu;
 • trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje;
 • minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji;
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke;
 • pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja;
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja;
 • ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati;
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova.

Webshop prodaja hrane

Ovih dana sve veći broj trgovaca okreće se prodaji hrane putem webshopa. Morate biti svjesni da nije dovoljno samo pronaći proizvođače hrane i sa njima dogovoriti suradnju, već je potrebno da potrošači kojima prodajete takvu hranu budu ispravno informirani. Trgovac koji na svom webshopu prodaje hranu, dužan je osigurati da je hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske označena podacima i na način propisan posebnim propisima koji reguliraju prodaju prehrambenih proizvoda.

U nastavku navodimo obvezne informacije o hrani koje moraju biti jasno čitljive, lako uočljive i dostupne potrošaču:

 • naziv hrane;
 • popis sastojaka;
 • popis svih sastojaka ili pomoćnih tvari koji uzrokuju alergije ili netolerancije, a upotrijebljeni su u procesu proizvodnje ili pripreme hrane i koji su prisutni u gotovom proizvodu;
 • količina određenih sastojaka ili kategorija sastojaka;
 • neto količina hrane;
 • oznaka datuma minimalne trajnosti ili „upotrijebiti do“ datuma;
 • posebni uvjeti čuvanja i/ili upotrebe;
 • ime ili naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom pod čijim se imenom ili nazivom tvrtke hrana stavlja na tržište;
 • zemlja ili mjesto podrijetla;
 • upute za upotrebu ili pripremu, kada u nedostatku takve upute ne bi bila moguća pravilna upotreba hrane;
 • za pića koja sadrže više od 1,2 % vol. alkohola, stvarna alkoholnu jakost po volumenu;
 • nutritivna deklaracija.

Uz to, mesni proizvodi, mesni pripravci i proizvodi ribarstva koji izgledaju kao da su dobiveni od cijeloga komada mesa ili ribe, ali se zapravo sastoje od različitih komada spojenih drugim sastojcima, uključujući prehrambene aditive i prehrambene enzime ili druge tvari, moraju biti označeni sljedećim navodom: »sastavljeno i oblikovano meso od komada mesa« ili »sastavljena i oblikovana riba od komada ribe«.

Obvezni podaci o hrani moraju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Pored gore navedenih obveznih podataka, za određene vrste ili kategorije hrane utvrđeni su i dodatni obvezni podaci. Te vrste ili kategorije hrane su:

 • hrana pakirana u određenim plinovima;
 • hrana koja sadrži sladila;
 • hrana koja sadrži glicirizinsku kiselinu ili njezinu amonijevu sol;
 • pića s visokim sadržajem kofeina ili hrana s dodatkom kofeina;
 • hrana s dodanim fitosterolima, esterima fitosterola, fitostanolima i esterima fitostanola;
 • smrznuto meso, pripravci od smrznutog mesa i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva.

Kod prodaje pretpakirane hrane na daljinu obvezne informacije o hrani, osim „upotrijebiti do“ datuma, moraju biti dostupne prije zaključenja kupnje i navedene u popratnom dokumentu ili ih treba pružiti u nekom drugom primjerenom obliku koji trgovac mora jasno odrediti. Ako se koriste drugi primjereni oblici, trgovac mora potrošačima pružiti obvezne informacije o hrani bez naplate dodatnih troškova. Svi obvezni podaci o hrani, uključujući „upotrijebiti do“ datum, moraju biti dostupni potrošaču u trenutku isporuke.

Za sljedeće kategorije hrane nije potrebno navesti popis sastojaka:

 • svježe voće i povrće, uključujući krumpir, koje nije oguljeno, rezano ili obrađeno na sličan način;
 • gaziranu vodu u čijem se opisu navodi da je gazirana;
 • fermentirani ocat koji je proizveden isključivo od jedne sirovine, pod uvjetom da nije dodan niti jedan drugi sastojak;
 • sir, maslac, fermentirano mlijeko i vrhnje kojima nisu dodani drugi sastojci osim mliječnih sastojaka, prehrambenih enzima i mikrobnih kultura neophodnih za njihovu proizvodnju ili, u slučaju sira, izuzev svježeg sira i topljenog sira, sol potrebna za njegovu proizvodnju;
 • hranu koja se sastoji od samo jednoga sastojka, a kod koje je naziv hrane jednak nazivu sastojka ili naziv hrane omogućava jasno prepoznavanje prirode sastojka.

Nepretpakirana hrana

U slučaju prodaje hrane koja je ponuđenu na prodaju krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane u nepretpakiranom obliku, ili hranu koja se pakira na prodajnom mjestu na zahtjev potrošača, ili je pretpakirana za izravnu prodaju obavezno je navođenje svih sastojaka ili pomoćnih tvari koji uzrokuju alergije ili netolerancije, a upotrebljeni su u procesu proizvodnje ili pripreme hrane i koji su prisutni u gotovom proizvodu.

Ako se nepretpakirana hrana prodaje na daljinu primjerice putem webshopa primjereno je informacije o alergenima istaknuti na web stranici, uz svaki proizvod te u trenutku isporuke priložiti potrošaču informacije o alergenima na računu ili na obavijesti uz hranu (letak ili etiketa).

Nepretpakirana hrana uključuje primjerice hranu koja se poslužuje u restoranima, hranu koja se prodaje u pekarnicama i slastičarnicama, hranu koja se dostavlja kućama, hranu koja se pakira na prodajnom mjestu u minimalno zaštitno pakiranje (naresci, kruh, peciva, sendviči).

Sukladno Pravilniku o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani trgovac je obvezan dati potrošaču informacije o:

 • nazivu hrane;
 • dodatnim navodima za određenu hranu gdje je primjenjivo;
 • imenu ili nazivu i adresi trgovca;
 • zemlji ili mjestu podrijetla ako bi izostavljanje toga podatka moglo dovesti potrošača u zabludu u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane, a posebno ako bi informacije koje prate hranu ili čitava etiketa ukazivale na to da hrana potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla;
 • popisu sastojaka za konditorske proizvode, smrznute deserte, mesne pripravke, pekarske i slastičarske proizvode, kao i u slučaju ako potrošač iz naziva hrane ne može spoznati pravu prirodu hrane i ako bi naziv hrane mogao dovesti potrošača u zabludu;
 • »upotrijebiti do« datumu za hranu koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva.

Ovi zahtjevi se ne odnose na subjekte u poslovanju hranom koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, isključujući slastičarnice. Ali ti subjekti su i dalje obvezni informirati potrošače o alergenima u hrani.

Kod prodaje nepretpakirane hrane na daljinu sve obvezne informacije o hrani propisane Pravilnikom o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani, osim „upotrijebiti do“ datuma, moraju biti dostupne prije same prodaje i navedene u popratnom dokumentu ili ih treba pružiti u nekom drugom primjerenom obliku koji trgovac mora jasno odrediti bez naplate dodatnih troškova krajnjem potrošaču.

Svi obvezni podaci o hrani, uključujući „upotrijebiti do“ datum, moraju biti dostupni potrošaču u trenutku isporuke.

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) je informatički alat kojem je svrha brza razmjena informacija među nadležnim nacionalnim tijelima o zdravstvenim rizicima povezanima s hranom i hranom za životinje.

Ministarstvo poljoprivrede je nacionalna kontakt točka, tj. središnja kontakt točka koja upravlja i koordinira hrvatskim RASFF sustavom i koja je kontakt točka prema Europskoj komisiji koja upravlja EU RASFF sustavom.

Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje moraju obavijestiti tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (veterinarska inspekcija, sanitarna inspekcija, poljoprivredna inspekcija) o incidentu ili potencijalnom incidentu, a koja su u tom slučaju o tome dužna putem svojih kontaktnih točaka obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede.

U ovom smislu, incident je okolnost ili događaj koji se odnosi na prepoznavanje opasnosti koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi i/ili životinja te se može smatrati:

 • događajem koji potencijalno može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi i/ili životinja kao rezultat konzumacije hrane odnosno hrane za životinje;
 • otkrivanjem kontaminirane hrane odnosno hrane za životinje čija konzumacija ili kontakt s istom može uzrokovati pojavu bolesti ljudi i/ili životinja;
 • kada je utvrđena opasnost vezana za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom;
 • otkrivanjem ozbiljne bolesti ljudi i/ili životinja koja može biti povezana s konzumacijom hrane odnosno hrane za životinje;
 • biološkom, kemijskom ili fizikalnom kontaminacijom hrane odnosno hrane za životinje;
 • utvrđivanjem poslovanja s hranom odnosno hranom za životinje nesukladnog s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, a koje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i/ili životinja i/ili za okoliš vezano za hranu za životinje.

RASFF sustav omogućava brzu i pravovremenu reakciju nadležnih institucija u slučajevima kada je određena hrana na tržištu kontaminirana i kao takva opasna za ljude i/ili životinje, primjerice kada se u hrani pronađe bakterija iz roda Salmonella.

Odgovornost

Subjekt u poslovanju hranom odgovoran za informacije o hrani jest subjekt pod čijim se imenom ili nazivom tvrtke hrana stavlja na tržište ili, ako taj subjekt nema sjedište u EU, uvoznik za tržište EU.

Međutim, subjekti u poslovanju hranom koji nemaju utjecaj na informacije o hrani (primjerice trgovci koji tu hranu prodaju putem webshopa) ne smiju dobavljati hranu za koju, na temelju informacija koje imaju kao stručnjaci, znaju ili pretpostavljaju da ne udovoljava primjenjivim propisima o informacijama o hrani i zahtjevima odgovarajućih nacionalnih propisa.

Svi subjekti u poslovanju hranom u okviru svog poslovanja pod vlastitim nadzorom moraju osigurati sukladnost sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani i odgovarajućih nacionalnih propisa koji se odnose na njihove djelatnosti te su dužni provjeriti jesu li ti zahtjevi ispunjeni.

Subjekt u poslovanju s hranom odgovoran za pružanje informacija o nepretpakiranoj hrani je onaj koji hranu nudi ili prodaje krajnjem potrošaču.

Propisana je novčana kazna od 30.000,00 do 70.000,00 kuna za prekršaj kojom će se kazniti pravna osoba ako, između ostalog:

 • nema utjecaja na informacije o hrani, a dobavlja hranu za koju zna ili pretpostavlja da ne udovoljava primjenjivim propisima o informacijama o hrani i zahtjevima odgovarajućih nacionalnih propisa;
 • u okviru svog poslovanja pod vlastitim nadzorom ne osigura sukladnost sa zahtjevima propisa o informacijama o hrani i odgovarajućih nacionalnih propisa donesenih temeljem Zakona o informiranju potrošača o hrani koji se odnose na njezinu djelatnost te ako nije provjerila jesu li ti zahtjevi ispunjeni;
 • u okviru svog poslovanja ne osigura da se informacije o nepretpakiranoj hrani, namijenjenoj krajnjem potrošaču ili objektima javne prehrane, prenesu subjektu u poslovanju s hranom koji zaprima hranu kako bi, prema potrebi, krajnjem potrošaču osigurao dostupnost obveznih informacija o hrani;
 • stavlja na tržište hranu protivno propisu o nepretpakiranoj hrani.

Za ove prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi (npr.direktor) novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna, a fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

U skladu s time, Vi kao posrednici u prodaji nečije robe niste lišeni odgovornosti za nepravilno i nepotpuno označavanje hrane koju nudite na svojim webshopovima.

Tržišna inspekcija smatra da imate obvezu informirati potrošače o njihovim pravima čak i ako samo nudite platformu za prodaju robe drugih trgovaca.

Uzmite u obzir da su ovo samo neke od odredbi kojih se morate pridržavati, a na koji ćete način pružiti informacije o hrani ovisi o svakom konkretnom proizvodu koji prodajete. Ovaj tekst smo Vam napisali kako biste shvatili ozbiljnost i važnost pravilnog informiranja potrošača kojima prodajete hranu putem webshopa.

Uz to, pazite i na način na koji ističete pojedine podatke o hrani. Imajte na umu da to morate učiniti u skladu s važećim propisima.

Pozivamo Vas da poslujete odgovorno i čuvate svoj ugled i sigurnost potrošača kojima prodajte hranu. Vodite računa da je moguće trovanje hranom koje može imati za posljedicu smrt. Takvi slučajevi su se kod nas već događali, a svima nam je poznat slučaj trovanja jajima od prije par godina, o čemu su izvještavali svi mediji.