Zagreb, 12. lipnja 2019. (Ina) INA-Industrija nafte, d.d. održala je 12. lipnja 2019. Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9.698.729 glasova ili 96,99 posto od ukupno 10.000.000 glasova.

Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2018. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2018. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018 godini.

Na Skupštini je donesena Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2018. godinu te je utvrđen iznos dividende od 125 kuna po dionici koja će dioničarima biti isplaćena u novcu najkasnije do 12. srpnja ove godine.

Također, dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018. Donesena je i Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu te je potvrđeno imenovanje g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju članova Revizijskog odbora (detalji dostupni na Ininoj web stranici).

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa je članica MOL Grupe.