Neupitno je da zahtjevi za uspjehom, održivim rastom i razvojem koje globalno okruženje i ekonomija postavljaju pred poduzetničke organizacije, ponajprije ovise od zadovoljstva, kompetentnosti i adekvatne motivacije njihovih zaposlenika.

Poznati su razni standardni alati i tehnike iz područja upravljanja ljudskim potencijalima kojima se ljudi motiviraju i koji razvijaju njihove kompetencije:

 • „obučimo djelatnike i umanjimo razlike“
 • „osposobimo djelatnike za više vrsta poslova“
 • „zovimo zaposlenike partnerima“
 • „osigurajmo zaposlenicima udio u dobiti“
 • „uplatimo svim zaposlenicima identično zdravstveno osiguranje“
 • „dajmo simbolične mjesečne darove“
 • „novim djelatnicima omogućimo posebnu obuku“
 • „djelatnicima u nerazvijenim regijama dodajmo posebne bonuse“
 • „nagradimo mentorstvo“
 • „osigurajmo budžete za rad u razvojno-istraživačkim projektima

Jedno od win-win rješenja je da ljudi s visokim menadžerskim i specijalističkim kompetencijama nesamostalni rad zamijene samostalnim djelovanjem

Sve je to dobro, a u duhu je one stare kineske „misliš li godinu dana unaprijed, posadi rižu, planiraš li deset godina, posadi drvo, planiraš li za stotinu godina – odgajaj ljude“, ali se u „modernim vremenima“ pokazuje nedostatnim. Globalizacija, razvoj novih tehnika i tehnologija, digitalni oblici komunikacije i povezivanja, dostupnost informacija, radoznalost i želja za promjenama i slobodom djelovanja, neadekvatne porezne politike (visoke stope poreza i doprinosa iz plaća i na njih), nepovoljna demografska kretanja koja se negativno odražavaju i na tržište rada, samo su neki od čimbenika koji su doveli do potrebe da poduzetničke organizacije stvaraju nove poslovne modele i kreiraju organizacijske ustroje primjerene okolnostima (prilikama i prijetnjama) iz okruženja. Umjesto klasičnih organizacijskih ustroja, projektni, matrični, hibridni i neki drugi utemeljeni su na virtualnosti, umrežavanju, klasterima, strateškim alijansama, i sličnim, izuzetno fleksibilnim, oblicima organizacije i djelovanja.

Imajući to na umu, i svodeći na materijalne efekte (zarada i rentabilnost) koje organizacije i pojedinci legitimno žele ostvariti obostranim efikasnim djelovanjem, jedno od win-win rješenja je da ljudi s visokim menadžerskim i specijalističkim kompetencijama nesamostalni rad zamijene samostalnim djelovanjem. Da se s organizacijama povremeno i privremeno povezuju „ciljano“, kroz projekte, konkretne operativne, specijalističke ili menadžerske poslove, baš koliko je vremenski i kvalitativno potrebno, a da zauzvrat naknadu za uslugu prime u bruto iznosu i samostalno upravljaju njenom raspodjelom kroz troškove, naknade, porezna davanja i neto dobit.

I zato, kada su objavljeni podaci iz financijskih izvješća za 2018. za nešto više od 130 tisuća obveznika poreza na dobit, „pod povećalo“ smo stavili upravo poduzeća s jednim zaposlenim, u djelatnostima koje se odnose na intelektualne usluge. Ukupan broj poduzeća s jednim zaposlenim u svim djelatnostima iznosi 32 tisuće i predstavlja udio od gotovo 25 posto u ukupnom broju obveznika poreza na dobit čija su financijska izvješća javno dostupna. S obzirom na to da je riječ o one man show organizacijama, logično je da su sve ostale vrijednosti udjela ključnih financijskih pozicija znatno manje. Nešto više od 3 posto ukupno zaposlenih s 4 posto udjela u ukupnoj imovini participira s nešto manje od 3 posto u ukupnim prihodima a s 1 posto u neto dobiti. Ovdje treba napomenuti da na mali udio u neto dobiti znatan negativni utjecaj ima TLM u stečaju. S jednim registriranim zaposlenikom na dan 31. prosinca 2018., u 2018. godini generirao je neto gubitak od 404,8 milijuna kuna, visoko rangiran kao četvrti na popisu gubitaša (iza Agrokora, Uljanika i Petrokemije).

Kad govorimo o potencijalima da se nesamostalni rad zamijeni samostalnim radom (iz perspektive organizacije riječ je o outsourcingu; iz perspektive samostalnih poduzetnika riječ je o davanju usluge), i na taj način organizacije učine efikasnijima (neke da optimiziraju troškove rada i povezane troškove radnih mjesta i resursa koji koriste i troše, neke da time kvalitetnije materijalno motiviraju ljude koji im trebaju, a neke, uglavnom male, da dobiju potrebnu menadžersku, operativnu i specijalističku uslugu u optimalnoj kvaliteti, vremenskoj dimenziji i razini troška), u promatranju one man show poduzeća potrebno je fokusirati se na djelatnosti konzaltinga, stručnih, znanstvenih i tehničkih usluga te na djelatnost u području IT-a. Baš iz područja IT-a dolaze učestali zahtjevi i prijedlozi kako bi se ta kvantitativno (broj ljudi, imovina, prihodi) relativno mala djelatnost zaštitila od negativnih trendova u fluktuaciji radne snage.

 • Pregled ključnih financijskih podataka i pokazatelja o poslovanju poduzetnika u Hrvatskoj i odabranih djelatnosti (Intelektualne usluge i IT, NKD grupe 62., 70., 71., 72., 73., 74. i 75.) za 2018.
PODATAK/POKAZATELJ 2018. Republika Hrvatska Odabrane djelatnosti Udio u RH ili odnos na RH
Broj poslovnih subjekata 131.382 6.159 4,7 %
Broj zaposlenih 31. prosinca 2018. 984.148 6.159 0,6 %
Broj dobitaša 88.945 4.481 5,0 %
Broj gubitaša 42.437 1.678 4,0 %
Udio dobitaša 67,7% 72,8%
Udio gubitaša 32,3% 27,2%
Aktiva 2018. 1.145.314.060.207 4.137.056.958 0,4 %
Kapital i rezerve 2018. 407.052.774.266 617.977.049 0,2 %
Ukupni prihodi 2018. 752.065.857.275 2.794.225.949 0,4.%
Ukupni rashodi 2018. 716.370.911.386 2.388.270.466 0,3.%
Bruto rezultat 2018. 35.694.945.884 405.955.482 1,1.%
Porez na dobit 2018. 7.502.452.604 72.217.538 1,0.%
Neto rezultat 2018. 28.192.493.279 333.737.944 1,2.%
EBIT 2018. 38.415.422.299 370.897.169 1,0.%
EBIT marža 2018. 5,2 % 14,0 %
Neto radni kapital 2018. 4.300.425.127 440.613.336 10,2.%
Tekuća likvidnost 2018. 1,01 1,23 1,22
Ubrzana likvidnost 2018. 0,74 1,05 1,41
Financiranje iz vlastitih izvora 2018. 0,36 0,15 0,42
Financiranje iz vanjskih izvora 2018. 0,64 0,85 1,32
Financijska stabilnost 1,10 0,86 0,79
Bruto marža profita 2018. 4,7% 14,5% 3,06
Neto marža profita 2018. 3,7 % 11,9 % 3,19
Produktivnost (ukupan prihod po zaposlenom) 764.180 453.682 0,59
Profitabilnost (neto rezultat po zaposlenom) 28.647 54.187 1,89

Kako je i ranije navedeno, kvantitativno one man show koncept ne participira znatno u „realnom“ gospodarstvu Republike Hrvatske. Udjeli broja zaposlenih, imovina i prihodi poduzeća s jednim zaposlenim variraju između vrlo malih 0.4 i 0.5 % u ukupnim iznosima. Također, produktivnost odabranih one man show uslužnih poduzeća mjerena odnosom ukupnih prihoda i broj zaposlenih znatno je manja (za 41 postotni poen) od vrijednosti za Republiku Hrvatsku. Nije ni usporediva, jer u uslužnim djelatnostima prihodi ne obuhvaćaju pokriće troškova sirovina, amortizacije i sličnih industrijskih troškova. U skladu s time, profitabilnost mjerena neto rezultatom po zaposlenom u obrnutom je odnosu (za one man show je za 89 postotnih poena veća u odnosu na Republiku Hrvatsku).

Kvantitativni podaci indiciraju na određene (ali i logične) slabosti i prednosti one man show koncepata. To su poduzeća s malim temeljnim kapitalom, manjim apsolutnim vrijednostima prihoda i dobiti, i time teško postižu vrijednosti pokazatelja zaduženosti primjerene nekim općim referentnim vrijednostima (za društva kapitala i veća poduzeća poželjan odnos vlastitog i vanjskog financiranja je 50 : 50). Suprotno tome, one man show igrači, neopterećeni dugotrajnom imovinom, lakše postižu dobre vrijednosti pokazatelja financijske stabilnosti (poželjan odnos dugotrajne imovine prema kapitalu i rezervama i dugoročnim obvezama je manji od 1,0). Dobro je vidjeti da je čak i koeficijent ubrzane likvidnosti (odnos kratkotrajne imovine bez zaliha i kratkoročnih obveza) za one man show veći od 1,0, a koeficijent tekuće likvidnosti blizu minimalne referentne vrijednosti (1,25). Naravno da znatan utjecaj na kvalitetu likvidnosti imaju profitne marže 3 puta veće od vrijednosti za Republiku Hrvatsku, a koje pružaju mogućnost da poduzetnik, koji je ujedno i zaposlenik, fleksibilno upravlja svojom zaradom i novčanim tijekom. Jednim dijelom preko neto plaće na koju se na mjesečnoj razini plaćaju porezi i doprinosi iz plaće i na nju, a drugim dijelom preko neto dobiti nakon oporezivanja, na koju će se pri isplati dodatno platiti porez na dohodak od kapitala i pripadajući prirez.

Promatrajući šire i uže eksterno okruženje i analizirane podatke i pokazatelje, može se reći da je one man show dobar i važan koncept kojim se mogu rješavati ili ublažiti neki od problema koji pritišću gospodarstvo Lijepe Naše (manjak menadžerskih kompetencija i određenih specijalističkih znanja i vještina, nedostatak iskustva rada u međunarodnom okuženju…) i ujedno iskoristiti neke od prilika iz okruženja (tržišne niše, izvoz, razvoj partnerstva…). Uspjeh one man show koncepta izuzetno je ovisan o tome kako će se u tom segmentu ostvariti stakeholder koncept, kako će se osigurati adekvatno učešće svih dionika, a uz ostalo, odnosi se na:

 • „Zadrugarstvo“ (formalna strateška umrežavanja u funkciji jačanja tržišne pozicije na tržištima prodaje i nabave, dijeljenja informacija i znanja, zajedničkog korištenja materijalnih i nematerijalnih resursa)
 • Izvore financiranja (bankarski proizvodi sasvim drugačiji od onih koje danas nude komercijalne banke, fokusirani na razvoj i potencijale a ne na povijesne rezultate, klasične pokazatelje i reference)
 • Pravnu regulativu (snažnija zaštita malih sustava u poslovnim odnosima s velikim sustavima, bilo kao dobavljača, vjerovnika, kupaca…)
 • Efikasni javni servisi i gospodarske institucije (digitalizirani u oba smjera, jednostavni, djeluju prvenstveno u funkciji edukacije i savjetovanja a potom represivno, osiguravaju informacije i sve druge oblike potrebne podrške).