Zagreb, 30. travnja 2020. (HRPSOR) – Na tragu nedavnog apela predsjednice Europske komisije, Ursule von der Leyen, za drugačije, održivo gospodarstvo, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) objavio je prijedlog mjera za oporavak gospodarstva prema načelima održivog razvoja. Prihvaćanjem mjera, Hrvatska bi mogla iskoristiti priliku da se transformira u predvodnicu Europske unije po pitanju održivog razvoja.

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj podržava mjere Vlade do sada poduzete na zaštiti gospodarstva. U srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, ovo je prilika za restrukturiranje gospodarstva i javne uprave prema pametnom razvoju temeljenom na načelima održivog razvoja, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje ravanteljica HR PSOR-a Mirjana Matešić.

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj podržava mjere Vlade do sada poduzete na zaštiti gospodarstva. U srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, ovo je prilika za restrukturiranje gospodarstva i javne uprave prema pametnom razvoju temeljenom na načelima održivog razvoja. 

S ciljem sprječavanja dodatnih negativnih ekonomskih posljedica, predlažemo gospodarstvu osigurati beskamatne izvore financiranja za očuvanje likvidnosti s grace razdobljem od godinu dana, te da se kao mjeru privremenog karaktera uvede mogućnost skraćenog radnog vremena kako bi se očuvala radna mjesta u vrijeme pada potražnje i proizvodnje.

Usprkos potrebi brzog djelovanja za pomoć gospodarstvu u vremenima dosad neviđene krize, želimo skrenuti pozornost da je ovo trenutak kada trebamo razmišljati o tome kakav program oporavka ćemo poduzeti u srednjoročnom i dugoročnom smislu, nakon što epidemiološke mjere budu ukinute. Vidimo određene rizike u tome da zbog potrebe brzog oporavka napustimo i one do sada dobre rezultate koji su postignuti na ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, a da se u budućim razvojnim planovima izostave isti Ciljevi.

Održivi razvoj je paradigma osmišljena kao model koji će kreirati kompromis između gospodarskog rasta i potrebe zaštite resursa i okoliša. Nastao je na temelju znanstvenih spoznaja o potrebi promjena odnosa prema okolišu i sve manje dostupnim obnovljivim i neobnovljivim resursima. UN je na Općoj skupštini održanoj 25. rujna 2015. donio strategiju globalnog razvoja do 2030. godine, Program 2030. pomoću 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva kroz različita područja definira željene promjene, procese i ciljeve u budućem periodu.

U procesu transformacija kriju se rizici, ali i iznimne prilike. Važno je povezati poslovne prilike s razvojem održivih rješenja. Državna uprava ovdje ima ključnu ulogu. Trenutna regulativa ne pomiče tržište u smjeru održivosti te ne ohrabruje kompanije na tranziciju prema nisko-ugljičnom ili održivom razvoju. Potrebna nam je regulativa koja potiče kompanije na učinkovitost i poštivanje prirodnih resursa kako bi one koristile manje vode i energije. Mudra regulativa će omogućiti da na tržište počnu ulaziti pametne inovacije za održivi razvoj. Vrijeme oporavka nakon pandemije izuzetna je prilika da razvoj RH usmjerimo prema održivom razvoju. Ovdje predlažemo:

1. Osnivanje stručnog tima za održivi razvoj pri Vladi RH

U Republici Hrvatskoj primjena načela održivosti u razvojnim i strateškim dokumentima svih vrsta organizacija nije zadovoljavajuća. Za sistemsku i dugotrajnu primjenu održivih rješenja potrebno ih je  ugraditi u javne politike te pospješiti provedbu politika. Predlažemo postaviti tim za održivi razvoj pri Vladi koji će okupljati eksperte za razna područja održivog razvoja, a koji će biti zadužen za koordinaciju javnih politika svih resora i njihovo usklađenje s načelima održivosti.

2. Uvesti načela održivog razvoja u planiranje javnih politika 

Potrebno je primijeniti opća načela održivosti tako da ih se integrira duž cjelokupnog sustava javnih politika, procesa razvoja, primjene, revizije ili promjene, kad za to nastupe opravdane okolnosti. Načela javne politike temeljena na održivosti pomažu razmišljanju o cjelokupnom životnom ciklusu, strateškom promišljanju, perspektivi cjelokupnog lanca vrijednosti te suradnji sa svim dionicima. Predlažemo da se uvedu  kriteriji razvoja prema načelima održivog razvoja u javne politike kroz razvoj:

 • regulatornih instrumenata: regulativa za eko-dizajn; eko-inovacije; odgovornost poduzeća za transparentnost u poslovanju; niskougljični razvoj; energetsku i resursnu učinkovitost
 • instrumenata javne politike: naplate i takse za odlaganje otpada bez prethodnog odvajanja frakcija; poticaji i olakšice za dobru praksu u upravljanju resursima; investicije u infrastrukturu; porezne olakšice za eko-inovacije, energetsku učinkovitost, održiva rješenja i niskougljična rješenja; transformaciju porezne politike s oporezivanja rada na oporezivanje potrošnje resursa
 • financiranja istraživanja i razvoja: financijska potpora održivom razvoju; povezani subjekti i infrastruktura; inkubatori inovacija koje se bave zelenim i eko-inovacijama te,
 • informiranje, umrežavanje i potpora dobrovoljnim mjerama: savjetodavne i usluge informiranja za kompanije; profesionalni treninzi, kvalifikacije i stjecanje kompetencija; kreiranje mreža znanja; povezivanje znanosti i gospodarstva

3. Restrukturirati javnu upravu i ustroj Republike Hrvatske

Ovo je trenutak kad treba napraviti detaljnu reviziju ustroja RH, kao i radnih mjesta u javnom sektoru s naglaskom na regionalnu i lokalnu upravu i samoupravu. Isto je s javnim poduzećima, čiju strukturu i način korporativnog upravljanja treba temeljito revidirati.

 • digitalizacija: kriza pandemije pokazala je da je digitalizacija moguća te da funkcionira te stoga predlažemo  ubrzani nastavak digitalizacije svih funkcija države i svih usluga za građane i poslovni sektor kako bi se ubrzala i povećala njihova brzina i kvaliteta
 • transparentnost trošenja: povećati transparentnost trošenja proračunskih sredstava tako da su svi programi i procesi trošenja dostupni i vidljivi poreznim obveznicima
 • depolitizacija javne uprave: Depolitizirati javnu upravu te zaposliti stručnjake na ključnim mjestima; uvesti vrednovanje učinka djelatnika javne uprave
 • transparentnost rada javne uprave: beskompromisna borba protiv korupcije u javnoj upravi i javnim poduzećima s posebnim naglaskom na zapošljavanje i procese javne nabave; funkcioniranje pravne države u pronalaženju i sankcioniranju prekršaja 

4. Poticati domaću proizvodnju temeljenu na načelima održive proizvodnje i potrošnje

 • potaknuti domaću proizvodnju, s naglaskom na proizvodnji hrane i energije 
 • definirati i poticati strateške proizvode i sektore s ciljem postizanja samodostatnosti
 • poticati poduzetništvo potporom eko-inovacija i pametnih rješenja 
 • sektor turizma usmjeriti u razvoj održivih praksi otpornih na okolišne, energetske i zdravstvene krize 
 • razviti modele poreznih olakšica, i povoljnih modela financiranja. Staviti HBOR u funkciju održivog razvoja, niskougljičnog razvoja i razvoja obnovljivih izvora energije

5. Ubrzati transformaciju dobrih ideja u poduzetnički i industrijski razvoj uklanjanjem ekonomskih i regulatornih barijera i promoviranjem investicija, potražnje i osvještavanja

Ako propustimo poticati gospodarstvo na prilagodbu okolišnim politikama i Ciljevima održivog razvoja, uz jačanje okolišnih standarda u industriji i gospodarstvu, morat ćemo se suočiti s daljnjim padom konkurentnosti i industrijske proizvodnje u Hrvatskoj. 

 • raditi na stvaranju političkog i regulatornog okvira koji je poticajan za održivi razvoj
 • smanjivati porez na rad te povećavati porez na energiju i resurse
 • razvijati institucionalne kapacitete koji se očituju u kvaliteti odnosa između institucija i dionika uključujući i poslovni sektor, sveučilišta, istraživačke institute i državna tijela
 • prihvaćati nove tehnologije kako bi se potaknuo i njihov razvoj
 • osigurati pristup kapitalu
 • uvesti obveznu zelenu/održivu javnu nabavu za sve obveznike javne nabave i otvarati tržište naprednim rješenjima za održivi razvoj: tehnologije za eko-inovacije i održivi razvoj mogu imati utjecaj samo ako ih prihvati tržište. Stoga je ključno razviti potražnju i kreirati tržište s adekvatnom potporom javne politike koja će poduprijeti inicijalnu potražnju. Zelena javna nabava mora premostiti potražnju i pomoći razvoju ponude održivih/zelenih proizvoda, usluga i tehnologija.

6. Kreiranje partnerstava između gospodarstva, znanosti i društvenih aktera

Inovacije i razvoj tehnologije nastaju u kompleksnom sustavu odnosa između institucija i drugih dionika, posebno poslovnog sektora, sveučilišta, istraživačkih instituta i državnih organizacija. Ovaj se sustav razlikuje od zemlje do zemlje i na njega utječu nacionalne politike i institucionalno okruženje. Vlada može odigrati odlučujuću ulogu jačanjem institucionalnih kapaciteta, a njegova snaga odlučujući je faktor u poticanju održivog razvoja. Nedostatak koordinacije vladinih tijela, inicijativa u smislu politika i podjele odgovornosti mogu rezultirati neefikasnošću sustava.

Upravo je politika vlade ključna kako bi se stvorila partnerstva između gospodarstva, znanosti i društvenih aktera koja će osigurati zajedničke napore u području razvoja i primjene inovacija za okoliš. 

7. Uvesti održivi razvoj u obrazovanje

Ove teme potrebno je također integrirati u obrazovni sustav kako bi se stvorila znanja i vještine potrebne za razumijevanje rizika i djelovanja prema rješenju. Pri tome naglašavamo da je potrebno uvođenje obrazovanja za održivi razvoj na svim razinama i u svim tematskim jedinicama kako bi se održivi razvoj integrirao u sve procese i teme učenja.

8. Promicati solidarnost i borbu protiv nejednakosti

Hrvatska je na posljednjem mjestu po mobilnosti između klasa. Istraživanja pokazuju porast homofobije, diskriminacije i nejednakosti. Podignuti ljudska prava visoko na ljestvici prioriteta Vlade jer jedino tako možemo izgrađivati sretno, demokratsko i napredno društvo u kojem će mladi ostajati.

 • zaštiti radna mjesta, poticaje usmjeriti na njihov opstanak te razvoj novog zapošljavanja, primarno u proizvodnji
 • sačuvati dostojanstvo i egzistenciju onih koji će biti žrtve recesije

Pred nama je težak period, nalazimo se u situaciji da krećemo gotovo iz početka. Prilika je da postavimo dobre temelje za dugoročni prosperitet i razvoj Republike Hrvatske na načelima održivosti. Pozivamo vas da ne propustimo ovu jedinstvenu priliku.